Afdeling Midden-Holland

De afdeling Midden-Holland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten.

De afdeling Midden-Holland behartigt de belangen van zo'n 125 lidbedrijven in uiteenlopende bouwsectoren. De bedrijfsgrootte varieert van bedrijven met minder dan 5 tot meer dan 100 medewerkers.

Kernactiviteiten van de afdeling Bouwend Midden-Holland:

  • bevorderen van het collegiale contact tussen de leden
  • bevorderen van een positief imago van de bedrijfstak en de BNL-leden in de regio
  • voorlichting/bijscholing op vakgebied
  • bevorderen van instroom van vakbekwaam personeel
  • bevordering van de samenwerking met andere afdelingen, met name binnen de eigen regio
  • bijdragen aan collectieve belangenbehartiging
  • bijdragen aan de meningsvorming over het door de landelijke BNL-organisatie te voeren algemene beleid en het uitdragen daarvan


Voor de uitvoering van het beleid maakt het bestuur gebruik van een aantal eigen commissies, afgevaardigden in externe organisaties/overlegorganen en uiteraard de overlegstructuur binnen de landelijke organisatie van Bouwend Nederland.

De taak van de Commissie Public Relations is het op peil houden en zo mogelijk vergroten van het ledenbestand en het introduceren van nieuwe leden binnen de afdeling; het op intern en extern niveau verbeteren van het imago van Bouwend Nederland en de afdeling Midden-Holland in de ruimste zin, onder meer door het organiseren van themabijeenkomsten met een – voornamelijk – informatief/educatief karakter.

Edubouw

Opleidingsbedrijf Edubouw verzorgt voor de bouwbedrijven in onze regio de werving en opleiding van jongeren tussen de 16 en 30 jaar, die vakman willen worden in de beroepen bouwtimmerman, werkplaatstimmerman of metselaar. Het bestuur houdt nauw contact met directeur Gerrit Schuijt.

KOB

De afdeling is ook nauw betrokken bij de plaatselijke scholingscommissie Haarlem van de KOB Kader- en Ondernemersopleiding in de Bouw. Afvaardiging: Rik Dekker, Cock Geerlings, Erik de Groot.

Bouwoverleg

In het Bouwoverleg wordt contact onderhouden met verschillende gemeenten in het werkgebied van de afdeling door middel van regelmatig terugkerende gesprekken met portefeuillehouders en/of ambtenaren. Het streven is om minimaal eenmaal per jaar overleg met de grootste gemeenten in het werkgebied van de afdeling te voeren. Een bouwoverleg wordt van onze kant gevoerd door Ruben Heezen van Bouwend Nederland Regio Randstad Noord en een per gemeente wisselend aantal vertegenwoordigers van lidbedrijven van de afdeling Midden-Holland.

Jong Bouwend Nederland

De in de regio gevestigde jongerenkernen van Jong Bouwend Nederland kunnen rekenen op ondersteuning van de afdeling bij hun doelstelling om een platform te bieden waar jonge (aankomende) managers van lidbedrijven elkaar ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen en zo hun vaardigheden te ontwikkelen. Contactpersoon: Bouwend Nederland Regio Randstad Noord.

Secretariaat

Het secretariaat van de afdeling wordt gevoerd door de Regio Randstad Noord:
Jan Overtoom j.overtoom@bouwendnederland.nl (0651517377) en
Mona Veld m.veld@bouwendnederland.nl (020-5756700)

}