CAO voor de Bouwnijverheid

De bouwsector maakt een versnelde ontwikkeling door. Van een traditioneel aanbod gestuurde naar een vraaggerichte markt. Opdrachtgevers en eindgebruikers krijgen een steeds belangrijkere stem in de bouwproductie; een trend die door de economische crisis in een stroomversnelling is geraakt. ‘Mensen maken het verschil’, is daarbij het uitgangspunt van Bouwend Nederland. Hervorming van de cao is daarmee een belangrijk speerpunt van Bouwend Nederland. Ontwikkelingen en publicaties over de Bouw-cao zijn terug te vinden op de webpagina www.bouwcao.nl.

De cao in de praktijk

De dagelijkse bedrijfsvoering roept tal van praktische vragen op: Welke salaristabellen moet ik hanteren? Hoeveel verlofdagen heeft mijn medewerker? Hoeveel wachtdagen gelden bij ziekte van de werknemer? Dagelijks beantwoordt het team van Bouwend Nederland Advies vragen over de toepassing van de CAO voor de Bouwnijverheid. Daarnaast stellen de adviseurs modelcontracten en – overeenkomsten op en worden over veel onderwerpen ledenbrochures en notities samengesteld. In de rubriek Praktijkinformatie is al deze informatie overzichtelijk op een rij gezet. Niet-leden kunnen de informatie raadplegen via onderstaand overzicht. Modelcontracten en -overeenkomsten en publicaties voor leden zijn uitsluitend beschikbaar na inloggen op mijn.bouwendnederland.nl.

Indiensttreding en ontslag Arbeidsduur
Overwerk Vakantie en verlof                               
Inkomen Reiskosten en reisuren
Overige vergoedingen en toeslagen Opleiding en ontwikkeling
Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid
Bedrijfstakeigen Regelingen Tijdspaarfonds
Scholingsfonds Aanvullingsfonds