Feiten & Cijfers

Algemene BouwplaatsKosten

Algemene BouwplaatsKosten (ABK) bedragen 13% van de directe bouwkosten

Algemene BouwplaatsKosten zijn kosten, die direct samenhangen met het bouwobject, maar geen direct verband hebben met de onderdelen van het bouwobject. ABK zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid, die in het project worden gebruikt, die niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden toegerekend en die niet in het project achterblijven.

Uit recent onderzoek van Stichting Rationalisatie Bouw (RRBouw), de researchstichting van Bouwend Nederland, uitgevoerd door het EIB en begeleid door MML Benchmarkadvies, komt een gemiddeld percentage van 13% ABK naar voren. Geconcludeerd wordt echter dat de ABK (aanzienlijk) verschilt op basis van type, aard en omvang van het project.

Uitkomsten ABK

In het onderzoek naar ABK zijn van 103 bouwprojecten financiĆ«le gegevens aangeleverd door 79 bouwbedrijven, alle werkzaam in de B&U. De 103 projecten (projecten met een aanneemsom tussen € 250 duizend en € 10 miljoen) zijn onderscheiden naar type (woningbouw en utiliteitsbouw), projectaard (nieuwbouw en herstel, verbouw, (groot) onderhoud en renovatie) en grootte (aanneemsom). In het onderzoek naar ABK is gebruik gemaakt van het Standaardmodel ABK welke bestaat uit acht rubrieken. De eerste rubriek omvat de kenmerken van een project (type, aard en grootte). In de overige zeven rubrieken zijn de ABK naar bouwplaatsfuncties onderscheiden, en omvatten eenmalige en tijdgebonden kosten.

De ABK van alle 103 B&U-projecten bedroegen gemiddeld 13,0 % van de totale directe projectkosten, exclusief het aandeel van de ABK daarin. Naar voren ias gekomen dat de ABK verschilt o.b.v. type, aard en omvang van de projecten. Onderstaand treft u de belangrijkste uitkomsten voor Woningbouw en Utiliteitsbouw m.b.t. nieuwbouw en herstel, verbouw en onderhoud. 

Algemene BouwplaatsKosten (ABK) van woningbouwprojecten als percentage van de totale directe projectkosten1), exclusief het aandeel van de ABK daarin, naar projectaard.

Projectgrootte

Woningbouw

Totaal woningbouw

Aanneemsom

Nieuwbouw

Herstel, verbouw, (groot) onderhoud, renovatie

 

x € 1.000

%ABK

%ABK

%ABK

250 – < 1.000

17,8

12,3

16,0

1.000 – < 5.000

14,4

13,4

14,3

5.000 – < 10.000

12,7

-

 12,72

Totaal

13,6

13,1

13,5

1) Gewogen op basis van de directe bouwkosten.
2) Het betreft hier uitsluitend nieuwbouwprojecten.

Algemene BouwplaatsKosten (ABK) van utiliteitsbouwprojecten als percentage van de totale directe projectkosten1), exclusief het aandeel van de ABK daarin, naar projectaard.

Projectgrootte

Utiliteitsbouw

Totaal utiliteitsbouw

Aanneemsom

Nieuwbouw

Herstel, verbouw, (groot) onderhoud, renovatie

 

x € 1.000

%ABK

%ABK

%ABK

250 – < 1.000

17,8

16,3

17,1

1.000 – < 5.000

12,1

12,4

12,2

5.000 – < 10.000

11,0

-

 11,02

Totaal

11,7

13,1

11,9

1) Gewogen op basis van de directe bouwkosten.
2) Het betreft hier uitsluitend nieuwbouwprojecten.

De uitkomsten zijn in de publicatie nog verder uitgesplitst naar de verschillende rubrieken en opbouw hiervan. Ook wordt in de publicatie ingegaan op verschillen in ABK o.b.v. type, aard en grootte van de projecten. Daarnaast kan ook de projectlocatie en toegepaste bouwtechniek aanleiding geven tot verschillen in de ABK. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen het bouwen in de binnenstad van een grote stad ten opzichte van buitenstedelijk bouwen. Deze zijn in dit onderzoek niet nader uitgelicht, aangezien een eenduidig onderscheid niet goed mogelijk is gebleken. In begrotingen worden ABK, die te maken hebben met buitengewone (door de locatie bepaalde) omstandigheden, vaak afzonderlijk opgegeven. Een verdere toelichting treft u in de RRBouwpublicatie 140 (zie onder Meer informatie).

Wilt u de publicatie over ABK opvragen?

De samenvatting en het volledige RRBouwrapport Algemene BouwplaatsKosten nummer 140 is hier te downloaden.