Feiten & Cijfers

Wegverhardingen

MBK-indexcijfers zijn input-cijfers, dat wil zeggen prijsindexcijfers die de verhouding weergeven tussen de prijzen die op achtereenvolgende tijdstippen worden waargenomen aan de kostenkant (input) van het productieproces. In de cijfers zijn alleen de kosten begrepen die direct samenhangen met het uitvoeren van een project. Buiten beschouwing zijn dus gelaten: eenmalige en algemene kosten, winst en risico, ontwerp-, voorbereidings- en toezichtkosten, teken- , meet- en uitzetwerk, kosten van vergunningen en BTW. Peildatum voor de berekening van de indexcijfers is 1 april.

Meer gegevens

Naast indexcijfers van het totale project publiceert Bim Media Kosteninformatie ook indexcijfers van de afzonderlijke kosten van loon, materiaal en materieel.

Contact: Bim Media Kosteninformatie (T 070 3046702) of www.gwwkosten.nl 

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl