Feiten & Cijfers

Raming productie bedrijfstak bouwnijverheid 2014-2019 (EIB)

De bouwproductie is in 2013 met bijna 5% gekrompen. Hiermee zijn de sombere voorspellingen over het afgelopen jaar werkelijkheid geworden. De malaise was in het afgelopen jaar het meest zichtbaar bij de woningbouw, maar krimp viel waar te nemen bij bijna alle investeringen in de bouw. Bij de utiliteitsbouw ging 4% productievolume verloren, terwijl bij de grond-, water- en wegenbouw een krimp van 3% viel te noteren. De krimp zet hier naar verwachting dit jaar niet verder door. Bij de utiliteitsbouw wordt rekening gehouden met een bescheiden groei, terwijl de gww-productie zich in 2014 naar verwachting zal stabiliseren. Alleen bij het onderhoud in de gebouwensector was in het afgelopen jaar sprake van een lichte groei van de productie, mede dankzij de btw-maatregel van het kabinet. De onderhoudsproductie kan zich dit jaar stabiliseren op het niveau van 2013.


Raming productie bedrijfstak bouwnijverheid 2014 - 2019 (EIB)

 

2012

2013

2014

2015

2019

in mln euro’s, prijsniveau 2012, excl. BTW

Woningen

·  nieuwbouw

9.696

8.575

7.975

9.325

13.900

·  herstel en verbouw

5.882

5.600

5.750

5.675

6.900

·  onderhoud

5.239

5.450

5.525

5.425

5.650

Gebouwen

·  nieuwbouw

7.121

6.775

6.825

7.000

7.575

·  herstel en verbouw

4.326

4.225

4.325

4.475

4.950

·  onderhoud

3.890

3.800

3.725

3.825

4.225

Grond-, water- en wegenbouw

·  nieuwbouw

8.541

8.250

8.200

8.400

9.100

·  onderhoud

5.735

5.600

5.625

5.700

6.300

Externe onderaanneming

2.160

2.075

2.050

2.125

2.475

 

 

 

 

 

 

Totaal productie

52.590

50.350

50.000

51.950

61.075

De gegevens voor 2012 betreffen een EIB-bewerking van voorlopige CBS-cijfers; die voor de overige jaren zijn geraamd door het EIB.
 Bron: EIB – Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid  2014 (januari 2014)

Op middellange termijn komt de bouwsector weer in het teken te staan van groei. Het gaat daarbij om krachtige groei, zowel in historisch perspectief als in vergelijking tot andere bedrijfstakken. De bouw zal in de periode 2015-2019 een groei kunnen realiseren van gemiddeld 4% per jaar, waarmee de groei duidelijk uitgaat boven de groei van de rest van het Nederlandse bedrijfsleven. De motor van de groei ligt bij de woningbouw. Bij de nieuwbouw is in de periode 2015-2019 zelfs sprake van een volumegroei van 10% op jaarbasis. Bij de utiliteitsbouw is de groei duidelijk meer gematigd dan bij de woningbouw. Na verloop van tijd zorgt groeiherstel ook voor groei van de utiliteitsbouw, maar de groei is met 2% per jaar wel duidelijk minder dynamisch dan bij de woningbouw het geval is. Het onderhoud van gebouwen is in de crisis veel minder getroffen dan de investeringen. De groei na de crisis is ook gematigd. Na een kleine correctie van de productie vanwege het afopen van de btw-maatregel in 2015 stijgt de onderhoudsproductie met 1½% per jaar in de periode 2016-2019. Ook in de gww-sector kan op middellange termijn weer omhoog worden gekeken. Het onderhoud vertoont na de bezuinigingen in de afgelopen periode weer groei. Het budget voor nieuwbouw vanuit het Rijk staat echter onder druk en dit beperkt de groei van de gww-sector in de komende jaren per saldo tot 2% op jaarbasis.

De structurele vooruitzichten voor de bouwproductie zijn alles overziende gunstig. Wel moet worden bedacht dat er onzekerheden zijn met betrekking tot de timing en de intensiteit van het herstel. Om deze reden is door het EIB ook een behoedzaam scenario verkend met een meer gematigde demogra¬Āsche en economische ontwikkeling op middellange termijn. Onder deze omstandigheden zal de woningbouw nog altijd een betekenisvolle groei vertonen, maar bij de utiliteitsbouw zal van groei dan nauwelijks meer sprake zijn.Bij de behoedzame uitgangspunten zet de krimp in 2014 door en neemt de totale bouwproductie met 2% af. In 2015 is met een groei van de totale bouwproductie van ½% nauwelijks sprake van groei. Na 2015 treedt ook in de behoedzame variant het herstel op, zij het met gemiddeld 2½% per jaar gematigder dan in de basisraming. De totale bouwproductie komt daarmee in 2019 iets boven het niveau van 2010 uit.

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl