Start Platform ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) - aanmelden kan nog

Door Helen Visser , 29 juni 2015

Start Platform ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) - aanmelden kan nog

De Europese Unie streeft naar bijna-energieneutrale nieuwbouw. De huidige vraag vanuit de markt naar zeer energiezuinige nieuwbouw is nog gering, maar over 5 jaar is het een wettelijke vereiste.

Met het ‘Programma Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant’ stimuleren Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes dat de overgang naar de nieuwe eis van 2021 soepel verloopt. 26 mei jl. vond de startbijeenkomst plaats. Er waren 75 deelnemers, afkom-stig van ontwikkelbedrijven, bouwbedrijven, corporaties en beleggers. Ook als u niet bij de startbijeenkomst was kunt u zich aanmelden voor deelname aan het Platform ZEN.

Het doel is een gekantelde woningmarkt, waarbij energie niet meer wordt beschouwd als kostenpost, maar een unique buying point is voor de consument. Zie de terugkoppeling van de startbijeenkomst: Startbijeenkomst Platform ZEN

Doel van het Platform ZEN
1. de sector ondersteunen in de aanscherping van de energieprestatie per 2021;
2. voorbeeldprojecten realiseren die voldoen aan deze eis, en door de klanten gewenst en gevraagd worden;
3. daarover kennis ontwikkelen en uitwisselen met consumenten, bouwprofessionals en stakeholders.

Randvoorwaarden Participeren in Platform ZEN
1. Partijen die participeren in het platform starten vóór 1-1-2018 met de bouw van minimaal één nieuwbouwproject dat tenminste voldoet aan de bijna energieneutrale eis van 2021.
2. Bij de ontwikkeling en bouw van de woningen besteedt uw bedrijf veel aandacht aan klantwens en klantbeleving. U monitort de klanttevredenheid. Uitgangspunt is minstens een klanttevredenheidscijfer van 7,5.
3. Tijdens de realisatie en bij oplevering van het project wordt door of namens uw bedrijf de energieprestatie en de ventilatiekwaliteit gemonitord en getoetst door middel van bijvoorbeeld het ISSO opleverprotocol voor nieuwbouwwoningen.
4. Uw bedrijf werkt actief mee aan het delen (halen èn brengen!) van opgedane kennis en ervaring met de overige deelnemers binnen het platform en overige stakeholders.

Kosten
Aan deelname zijn geen lidmaatschapskosten verbonden. Wel zult u (vermoedelijk) extra projectkosten maken voor de realisatie van bijna energieneutraliteit en de monitoring van de klanttevredenheid, energieprestatie en ventilatiekwaliteit. Ook zult u (naar eigen inzicht) tijd en geld moeten reserveren voor research & development binnen uw bedrijf.

Juridische consequentie van deelname?
Uw bedrijf, de overige deelnemers en de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord beloven elkaar om te werken aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw voor de Klant, onder de bovengenoemde voorwaarden. Deze belofte heeft geen juridische consequenties. De partners van het Lente-akkoord ver-trouwen erop dat u in redelijkheid alles doet om uw belofte gestand te doen.

Werkwijze
De werkwijze, eerste ideeën en thema’s staat beschreven in het programmaplan; Programmaplan-platform-ZEN

Aanmelden
Graag willen we u vragen om als u wilt deelnemen uw bedrijf aan te melden vóór 1 september 2015. Via de link: Aanmelden-platform ZEN


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Accountmanager