Nieuwe handreiking helpt opdrachtnemers en corporaties bij uitwisseling persoonsgegevens

Door Redactie, 15 mei 2017

Nieuwe handreiking helpt opdrachtnemers en corporaties bij uitwisseling persoonsgegevens

Woningcorporaties en opdrachtnemers wisselen met elkaar persoonsgegevens uit. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van adresgegevens van huurders van een woningcorporatie richting een aannemer. Dit kunnen gegevens zijn als e-mailadressen van huurders, telefoonnummers, naw-gegevens etc. Deze uitwisseling van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. In opdracht van Bouwend Nederland, Aedes en UNETO-VNI heeft PrivacyCompany de Handreiking persoonsgegevens bij bouw, renovatie en onderhoud ontwikkeld. Een publicatie met wettelijke kaders en praktische vragen en antwoorden.

Het uitwisselen van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Nu zijn die nog opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dan is het privacyrecht in alle Europese lidstaten op dezelfde manier geregeld. 

Verantwoordelijke en bewerker

Bij het uitwisselen van persoonsgegevens spreekt de (Europese) wetgever over twee partijen: de zogeheten ‘verantwoordelijke’ en de ‘bewerker’. De verantwoordelijkheden van deze partijen zijn in de praktijk nog niet altijd goed afgebakend en ook is niet altijd duidelijk welke partij welke rol heeft. De handreiking probeert dit te verduidelijken. De publicatie gaat daarbij in principe uit van de Wbp, maar geeft ook aan wat er onder de AVG verandert.

Download de Handreiking persoonsgegevens bij bouw, renovatie en onderhoud »

Corporaties, aannemers, installateurs en andere partijen in de bouw, verbouw en het onderhoud van woningen kunnen de handreiking gebruiken als basis en leidraad voor onderhandelingen en het goed inrichten van hun gegevensuitwisselingen. Behalve de wettelijke kaders komen in de publicatie ook praktijksituaties en daaruit voortvloeiende vragen en antwoorden aan bod.

Modelllen

In de Handreiking persoonsgegevens bij bouw, renovatie en onderhoud zijn drie bijlagen opgenomen:

 • Modelbepalingen privacy ten behoeve van algemene voorwaarden »
  In de meeste traditionele relaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer volstaat het opnemen van enkele modelbepalingen in de algemene voorwaarden, Overeenkomst of inkoopvoorwaarden. Het gaat dan om situaties waarbij voor het leveren van een dienst het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is.
                   
 • Model bewerkersovereenkomst »
  De Model bewerkersovereenkomst is bijvoorbeeld bedoeld voor situaties waarin sprake is van het verstrekken van gegevens van werknemers aan een opdrachtgever, zodat werknemers kunnen worden toegelaten op het terrein van de opdrachtgever. In de overeenkomst legt u afspraken vast over onder meer het verwerken, beveiligen en exporteren van persoonsgegevens, geheimhouding, aansprakelijkheid en datalekken.
                  
 • Modelregeling gezamenlijke verantwoordelijkheid »
  Deze modelregeling kan door de betrokken partijen gebruikt worden voor het vastleggen van afspraken over welke persoonsgegevens verwerkt worden en over het melden van datalekken.

De Handreiking en bijbehorende bijlagen kunt u vinden in bouwendnederland.nl/modellen »


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250