COLUMN / Regeerakkoord levert vooral de infrasector meer werk op

Door Martin Koning , 26 oktober 2017

COLUMN / Regeerakkoord levert vooral de infrasector meer werk op

Het Regeerakkoord van Rutte III is nu eindelijk gereed. Hoe pakken deze afspraken uit voor de bouwsector? Ons beeld is dat met name de GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw) de komende jaren kan profiteren van een inhaalslag in infrastructuur. De extra inspanningen om de CO2-uitstoot terug te dringen leveren ook andere onderdelen van de bouw extra werk op. Voor de woningbouw ligt het accent op de fiscaliteit en is er weinig aandacht voor het verbeteren van de woningmarkt.

Het goede nieuws is dat het kabinet de eerstkomende drie jaar € 2 miljard extra investeert in de infrastructuur om de grootste knelpunten versneld aan te pakken. Weg, water en openbaar vervoer krijgen ieder hiervan het gebruikelijke deel. Hiernaast wordt het structurele budget na deze drie jaar met € 100 miljoen verhoogd. Dit betekent een forse impuls voor de GWW-sector. Naast de extra middelen van het Rijk zullen andere overheden en bedrijven meebetalen aan deze investeringen, die deels ook buiten de bouwsector neerslaan. Verwachting is dat de impuls € 2,3 miljard extra bouwproductie voor de GWW oplevert. Dit betekent voor 2018 en 2019 een 2% hogere groei van de GWW-productie. In 2021 neemt de productie door het wegvallen van de tijdelijke impuls iets af.

Het kabinet stelt ook € 4 miljard aan extra middelen beschikbaar om de reductiedoelstelling van 49% minder broeikasgassen voor 2030 te halen. Uit het Regeerakkoord valt nog niet op te maken hoe dit bedrag neerslaat bij de verschillende domeinen en wat dit de verschillende onderdelen van de bouw aan extra productie oplevert. Ook wil het kabinet de financiering van besparingsmaatregelen voor woningeigenaren aantrekkelijker maken. Verder hoeven corporaties € 100 miljoen minder aan verhuurderheffing te betalen als meer in energiebesparing wordt ge├»nvesteerd.

De woningbouw komt er wat bekaaid af. De woningmarkt wordt met de snellere beperking van de hypotheekrenteaftrek en een eigenwoningforfait voor volledig afgeloste woningen gebruikt om het nieuwe belastingstelsel te bekostigen. De woningmarkt zal hierdoor niet wezenlijk verbeteren. Het dreigend tekort aan bouwlocaties wordt in het Regeerakkoord niet echt aangepakt, maar wordt vooral overgelaten aan de decentrale overheden en woningcorporaties. Tenslotte is het jammer dat er geen maatregelen zijn opgenomen om de positie van starters op de hypotheekmarkt te versterken. Dit had de woningmarkt een positieve impuls kunnen geven zonder dat dit de overheid extra geld kost.
Over de auteur

Martin Koning

Senior projectleider/onderzoeker bij het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)