Voorbeeld Personeelsregistratieformulier

Mensen in dienst nemen vereist ook de nodige zorgvuldigheid. Hier vindt u een voorbeeld van een formulier dat u ook kunt gebruiken als checklist om de zaken bij indiensttreding goed te registreren. Bij indiensttreding neemt u dit formulier op in het personeelsdossier.


1 in te vullen door administratie
2 gegevens daarvan invullen op deel 2

Aanzegtermijn:
Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet de werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer laten weten of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt of niet. Indien de overeenkomst verlengd wordt, moet de werkgever daarbij vermelden onder welke voorwaarden de verlenging plaatsvindt en dus of dit plaatsvindt onder dezelfde voorwaarden als de voorgaande overeenkomst of onder andere voorwaarden en welke dat dan zijn (denk bijvoorbeeld aan een andere looptijd, andere werkzaamheden, andere werktijden of een andere standplaats). De hier bedoelde termijn wordt de aanzegtermijn genoemd en deze is opgenomen in artikel 7:668 BW. Indien de termijn niet of niet volledig in acht is genomen, eindigt de arbeidsovereenkomst wel als dit juridisch gezien nog mogelijk is, maar is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het kale brutoloon over de niet in acht genomen periode. Tijdig aanzeggen is niet vereist bij arbeidsovereenkomsten die geen vaste looptijd hebben, zoals een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project of de vervanging van een zieke werknemer. Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor de duur van de vervanging van een zwangere werknemer, moet een aanzegtermijn in acht worden genomen indien een vaste einddatum is bepaald.

Proeftijd: In tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een duur van maximaal 6 maanden mag u geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitende arbeidsovereenkomst. Voor een arbeidsovereenkomst met een duur van langer dan 6 maanden tot 1 jaar mag een proeftijd worden afgesproken van maximaal een maand. Bij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen. Afwijken van deze bepalingen betekent dat de proeftijd nietig is (niet geldig).

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250