Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2010

Ook in het verslagjaar heeft de crisis zich in volle omvang gemanifesteerd.

Waar in het tweede deel van het jaar een groeiend aantal sectoren zich aan de wurggreep van de crisis wisten te ontworstelen moest met lede ogen gezien worden dat de bouw en infra als nagenoeg enige bedrijfstak in de hoek bleef zitten waar de hardste klappen vielen. Ondanks de maatregelen die mede op ons initiatief door het kabi- net genomen werden om de gevolgen zo veel mogelijk te beper- ken. Was het eerst de nieuwbouwwoningmarkt die met name getroffen werd, later werd meer en meer duidelijk dat ook de infrasector niet buiten schot zou blijven. De bewijzen stapelden zich op. Het aantal cao- gerelateerde banen liep terug van 170.000 naar helaas ruim minder dan 150.000. In onze ledenkring kregen wij te maken met een aantal faillissementen dat twee en half maal zo groot was als anders. Alles werd uit de kast gehaald in onze belangenbehartiging om zo veel mogelijk ondersteuning te krij- gen. Die inspanningen bleven gelukkig niet zonder resultaat. Ons, door het kabinet overgenomen, voorstel om de btw voor onder- houd en renovatie tijdelijk te verlagen zette zoden aan de dijk. 59 % van de leden die op onze enquĂȘte reageerden meldden dat zij door de btw-verlaging meer opdrachten realiseren. Omgerekend zorgde die extra impuls voor zo’n 4000 banen. Naast het kabinet en de ministeries is er ook uitvoerig overleg gevoerd met de lagere overheden en de woningcorporaties. Ook hier werd veel begrip ondervonden voor de benarde positie waar u en uw collega’s in terecht zijn gekomen. In zowel de woningbouw, de utiliteitsbouw als de gww. Hoe moeilijk ook, er is met veel energie gewerkt aan het op gang houden van voldoende instroom. In de wetenschap dat wanneer de productie weer aantrekt er voldoende vakbe- kwame medewerkers voor handen moeten zijn om de vraag naar onze belangrijke producten te kunnen honoreren. Maar van een aantrekkende markt is in het verslagjaar geen sprake. 2010 moet helaas in mineur worden afgesloten. Het wordt de hoogste tijd om weer omhoog te kunnen gaan kijken. •

download