Regio Noord

Welkom

Bouwend Nederland Regio Noord houdt zich bezig met de regionale belangenbehartiging in Drenthe, Friesland en Groningen. Het regioteam is onder meer in gesprek met provincies en gemeenten over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Maak uw keuze:

Activiteitenplan

In Regio Noord staat belangenbehartiging met betrekking tot de beleidsvelden bouw- en inframarkt, onderwijs, arbeidsmarkt en sociale zaken centraal. Lobbyactiviteiten gericht op provincies, gemeenten, waterschappen en andere opdrachtgevers behoren ook tot de kernactiviteiten. Daarnaast verzorgt het regiosecretariaat de voorlichting aan leden over uiteenlopende onderwerpen.

Klik HIER voor het Jaarplan 2018.

Terug naar boven

Afdelingen

Een afdeling is een lokale ontmoetingsplaats waar ondernemers kennis en ervaring uitwisselen. Regio Noord heeft sinds 1 januari 2015 3 afdelingen (afdeling Groningen, afdeling Friesland en afdeling Drenthe). Deze afdelingen zijn zelfstandig. Bedrijven kunnen lid worden van één of meer afdelingen in een regio. De afdeling vertaalt het algemene beleid van Bouwend Nederland in haar werkgebied. Daarnaast ontwikkelt een afdeling zelf ook beleid, waarbij de afdeling een grote mate van zelfstandigheid heeft, maar daarbij niet mag handelen in strijd met het algemeen beleid.

De belangrijkste taken van een afdeling zijn:

  • bevorderen van collegiaal contact tussen leden
  • bijdragen aan de collectieve belangenbehartiging
  • bevorderen van samenwerking tussen afdelingen van Bouwend Nederland
  • inbreng leveren voor het door Bouwend Nederland te voeren beleid
  • uitdragen van het door Bouwend Nederland vastgesteld beleid
  • bestuurlijk betrokken zijn bij het samenwerkingsverband voor vakopleiding.

Terug naar boven

Contactgroepen

Contactgroep Financiën (COTAD) - regionaal
In regio Noord is de regionale Contactgroep Financiën (COTAD), vanwege de geringe omvang en efficiëncy, gekoppeld aan de Contactgroep Personeel. Financiële onderwerpen worden aan de agenda toegevoegd en integraal in aanwezigheid van de personeelsfunctionarissen behandeld.

In overleg met de regionale vertegenwoordiger van de Landelijke Stuurgroep COTAD voert de regionale Contactgroep Financiën regelmatig een wervingsactie uit om leden met een financiële functie uit te nodigen deel te nemen aan de Contactgroep Financiën. Bij voldoende deelname zal de regionale Contactgroep Financiën (COTAD) zich afsplitsen van de Contactgroep Personeel en zelf bijeenkomsten organiseren.

Contactgroep Arbo (VGM/KAM coördinatoren)
In regio Noord is nu ook een Contactgroep Arbo opgericht. Van zo'n 15 bedrijven is een positieve reactie gekomen en is deelname aan de Contactgroep toegezegd. Uiteraard zullen er andere medewerkers aangesteld zijn die, naast hun andere werkzaamheden, belast zijn met de uitvoering van de veiligheidsverplichtingen en de gezondheids- en milieuzorg. Vaak is dit de (meewerkende) ondernemer zelf.

Contactgroep Personeel
Bouwend Nederland organiseert regionaal bijeenkomsten voor personeelsfunctionarissen en medewerkers die bij de lidbedrijven met de uitvoering van de personele zaken belast zijn. Een aantal keren per jaar organiseert de regio - veelal in samenwerking met de afdelingen - bijeenkomsten over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, CAO-regelingen, bedrijfstakeigen regelingen en sociale wetgeving. Daarnaast worden gegevens uitgewisseld over werkgelegenheid en scholingsactiviteiten. Juiste toepassing van deze regelingen is van groot belang voor een goed personeelsbeleid. Met deze overleggroepen biedt Regio Noord personeelsfunctionarissen de gelegenheid kennis en ervaring uit te wisselen op hun vakgebied.

In Regio Noord is momenteel één groep (ca. 30 personen) personeelsfunctionarissen actief. Vier keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd.

Vakbondenoverleg
De taak van het regionaal vakbondenoverleg is het bevorderen van een goede regionale samenwerking tussen werkgevers en werknemers in de bedrijfstak en het stimuleren van een juiste naleving en doorvoering van de CAO-bepalingen. In de commissie hebben naast vertegenwoordigers van Bouwend Nederland ook de districtsbestuurders van de Bouwbonden FNV, CNV en HZC zitting. De commissie komt 2 keer per jaar bij elkaar. Leden kunnen gespreksonderwerpen aandragen bij de secretaris van het overleg.

Neem contact op met Alja Vos voor deelname aan een contactgroep of het aandragen van een onderwerp voor het vakbondenoverleg, T (050) 524 04 14 of a.vos@bouwendnederland.nl.

Terug naar boven

Jong Bouwend Nederland

De regio is de voedingsbodem van Jong Bouwend Nederland. Iedere regio heeft haar eigen bestuur, dat bijeenkomsten en activiteiten organiseert op provinciaal en regionaal niveau. In de regio vindt de kruisbestuiving plaats tussen de (aankomende) ondernemers van het midden- en kleinbedrijf en de (aankomende) managers van de grote(re) bedrijven. Ook het leren van en met elkaar tussen bouw en infra gebeurt in de regio. Bekijk de pagina van Jong Bouwend Nederland - Regio Noord voor meer informatie.

Terug naar boven

Platform Infra Noord (PIN)

Het PIN stelt aan het regiobestuur activiteiten voor in het kader van belangenbehartiging met betrekking tot de regionale infrastructuur. Tevens doet de Platformcommissie voorstellen om informatieoverdracht en kennisuitwisseling voor de leden in de regio te stimuleren. Het PIN organiseert informatiebijeenkomsten voor de leden van het platform, maar ook voor vertegenwoordigers van overheden, opdrachtgevers en andere betrokkenen bij de regionale infrastructuur. 

Terug naar boven

Sociale bemiddeling (vanaf 1 januari 2018: Social Support)

Tot de dienstverlening van Bouwend Nederland behoort Social Support. De sociaal bemiddelaars staan werknemers van lidbedrijven bij die persoonlijke problemen hebben. Kijk op de contactpagina van de Stichting Sociale Bemiddeling om contact op te nemen met een sociaal bemiddelaar.

Terug naar boven