Regio Noord

Welkom

Bouwend Nederland Regio Noord houdt zich bezig met de regionale belangenbehartiging in Drenthe, Friesland en Groningen. Het regioteam is onder meer in gesprek met provincies en gemeenten over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Maak uw keuze:

  

Bouw- en inframarkt

Thema's waarmee regio Noord zich wat betreft de bouw- en inframarkt bezighoudt, zijn onder meer duurzaamheid, de economische krimp in de woningmarkt en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Terug naar boven

  

Onderwijs- en arbeidsmarkt

In het arbeidsmarktgebied Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) worden tekorten aan (middenkader) personeel gesignaleerd. Om deze tekorten voor aannemers in Noord Nederland structureel en constructief aan te pakken is op initiatief van de lidbedrijven Bouwend Nederland en met financiële steun van de noordelijke subsidieverstrekkers het project Bouwen aan de Bouw opgezet. De noordelijke Vereniging Burgelijke en Utiliteitsbouw (NVBU) in Drenthe neemt ook deel aan het project en is vertegenwoordigd in de stuurgroep.

Bouwen aan de Bouw is een project in Friesland  om meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw te krijgen. De bouw voorziet in de komende jaren een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Door nieuwe ontwikkelingen in de sector, zowel b & u als de infra, zijn steeds beter opgeleide mensen nodig. Met name mensen met een midden- of hogere kaderopleiding.

De projectleiding is in handen van een extern ingehuurd bureau. De projectleider rapporteert aan de stuurgroep, samengesteld uit afdelingbestuurders van de Bouwend Nederland afdelingen in regio Noord, directies van de Samenwerkingsverbanden, bestuurslid NVBU, medewerker van Fundéon en beleidsmedewerker van Bouwend Nederland regiokantoor Noord.

Doelstellingen
De doelstellingen van het project zijn:

  • extra instroom aan middenkaderpersoneel realiseren
  • de kwalitatieve doorstroom van leerlingen/studenten tussen opleidingen vergroten
  • de uitstroom in de bouw beperken
  • het imago van de bouwopleidingen en beroepen versterken

Bouwen aan de Bouw doet veel zaken zoals het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor decanen en mentoren,  voorlichting aan docenten Bouwtechniek,  gastlessen en praktijkbezoek voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, middelbare scholieren kennis laten maken met de bouw, het organiseren van gastlessen, excursies en praktijkopdrachten voor leerlingen VMBO, MBO en HBO, meer vrouwen in de bouw, het organiseren van open dagen bij bouwprojecten en het ontwikkelen van het computerspel TOM voor leerlingen van groep 7 en 8 over bouwen. Daarnaast is het van belang voor bouwondernemers een kwalitatief goed personeelsbeleid te ontwikkelen. Daarvoor worden een aantal instrumenten ter ondersteuning ontwikkeld, waaronder een pilot met een HRM-adviseur, HRM-studiegroepen en een campagne over HRM in de bouw.

Terug naar boven

 

Sociale zaken

Bouwend Nederland heeft als taak haar leden te voorzien van informatie en ondersteuning te bieden voor goede uitvoering van de bedrijfsvoering. Regionaal worden in het voor- en najaar een aantal informatiebijeenkomsten gehouden om de leden te informeren op het terrein van Arbeidsvoorwaarden, CAO (bedrijfstakeigenregelingen), Sociale wetgeving en Arbeidsomstandigheden. Informatie en ondersteuning op deze terreinen is van essentieel belang voor de uitvoering van een goed personeels- en organisatiebeleid.

Aan de uitvoering van dit beleid zijn financiële belangen en risico’s verbonden die een stevige invloed op de (administratieve) bedrijfsvoering hebben. De ontwikkelingen en wijzigingen op bovengenoemde terreinen gaan snel, zodat goede informatie wenselijk en noodzakelijk is. De informatiebijeenkomsten zijn bestemd voor directeur/eigenaren, de partners van de ondernemer, medewerkers P&O en administrateurs en zijn kosteloos.

In regio Noord worden er twee voorjaars- en twee najaarsbijeenkomsten op verschillende locaties, verspreid in de regio, gehouden. De onderwerpen worden in overleg met het centrale bureau vastgesteld, waarbij de actualiteit bepalend is. De contactpersoon hiervoor is Alja Vos,  t 050 5 240 414 of a.vos@bouwendnederland.nl.

Spreekuren Sociale Zaken
Bouwend Nederland biedt regionaal en veelal op locatie bij de Samenwerkingsverbanden Leeuwarden en Sappemeer voor de lidbedrijven de gelegenheid om personele zaken te bespreken met de beleidsmedewerker Sociale Zaken. Op vastgestelde data kunnen de leden, na telefonische afspraak, op het spreekuur advies vragen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, CAO-regelingen, bedrijfstakeigenregelingen en sociale wetgeving. Onder meer over personele kwesties zoals ontslag- en aannamebeleid, de verplichtingen Wet Verbetering Poortwachter en bijvoorbeeld beloningsbeleid zijn onderwerpen waarover geadviseerd kan worden.

De afspraken voor de spreekuren kunnen gemaakt worden bij het regiosecretariaat, T 050 524 04 14 of regionoord@bouwendnederland.nl. Voor lidbedrijven zijn hieraan geen kosten verbonden. De spreekuren zijn een gratis dienstverlening voor de lidbedrijven.

Welke week Wanneer Waar
Oneven weken Maandag    14.00-16.00 uur Regiokantoor Groningen
Laan Corpus den Hoorn 101-B
Even weken

Dinsdag      10.00-12.00 uur
Donderdag 10.00 12.00 uur

Praktijkopleiding Leeuwarden
SSPB Hoogezand

Contactpersoon: Alja Vos,  050 5 240 414 of a.vos@bouwendnederland.nl.

Terug naar boven