Aanbesteden en contracteren

Voor bouwbedrijven is het verkrijgen van opdrachten essentieel voor het voortbestaan van de onderneming. Discontinuïteit in de opdrachtenstroom is een bedreiging voor het bouwbedrijf. Een aanbesteding leidt er wel toe dat bedrijven zich elk afzonderlijk moeten inspannen om een aanbieding te doen, terwijl de opdracht uiteindelijk slechts aan één bedrijf gegund kan worden. Tegenover die inspanning mag van de aanbesteder worden verlangd dat hij zorgvuldig met de bedrijven omgaat. Hetzelfde geldt voor bij de bouw te gebruiken contracten. Die moeten rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer. Evenwicht is hier het sleutelwoord.

Standaardvoorwaarden

Bouwend Nederland heeft tot taak om te zorgen dat partijen voor het maken van hun afspraken gebruik kunnen maken van evenwichtige standaard ...
Lees meer

Aanbesteden

Het de taak van Bouwend Nederland om ervoor te zorgen dat in aanbestedingsregelgeving en –beleid, alsmede in het handelen van een aanbesteder ...
Lees meerInteressante publicaties

  Menukaart Betaalde Dienstverlening BNL Advies

  18 april 2017

  Download


  Bezwaren van Bouwend Nederland tegen Aedes Algemene Inkoopvoorwaarden

  08 september 2016

  Download


  Agenda Aanbesteden en contracteren

  22 maart 2016

  Het verwerven van opdrachten behoort tot de core-business van bouwbedrijven. Wat betreft het beleidsveld Aanbesteden en Contracteren wil Bouwend Nederland bevorderen dat haar lidbedrijven tegen acceptabele transactiekosten en voor een redelijke prijs - dus met ruimte voor een redelijk rendement - werken kunnen verwerven en die werken tegen redelijke voorwaarden en met inachtneming van normale, calculeerbare, risico’s kunnen uitvoeren. Bij dat alles is van belang dat bedrijven al hun vakmanschap en creativiteit kunnen aanwenden, dat er ruimte is voor technische innovaties en dat met opdrachtgever en ketenpartners in goede sfeer kan worden samengewerkt, waardoor de bouw een aantrekkelijke sector is om in te werken.

  Download


  Veilig verder. Resultaten Aanbestedingsanalyse 2014

  24 november 2015

  Vorig jaar heeft het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra (STABI) laten zien dat de Aanbestedingswet in het eerste jaar na zijn inwerkingtreding een forse impact had. Nu weten we dat die blijvend is. Zo heeft EMVI echt een vaste plek veroverd als meest gebruikte gunningmethode. En is de kwaliteit van de eisen die aan inschrijvers gesteld worden verder toegenomen. Deze en andere resultaten zijn nu in beeld gebracht in 'Veilig verder', de resultaten van de aanbestedingsanalyse 2014.

  Download


  BouwendNL 2015 - nummer 6

  29 oktober 2015

  In deze editie van BouwendNL vragen we ons af of, tweeënhalf jaar na de invoering, EMVI nu eigenlijk een vloek of een zegen is geworden. Niet alleen professor inkoopmanagement Jan Telgen, manager Aanbestedingsinstituut Joost Fijneman en Tom van Eck van Bouwend Nederland komen aan het woord, maar ook een viertal leden geeft hun mening. En we verkennen EMVI-Light.

  In dit nummer ook een interview met Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen over klimaatbestendig bouwen: “de klimaatbestendige stad kan uitgroeien tot exporttechnologie voor Nederland.”

  Lees deze publicatie

  Download


  Verstandig omgaan met inlichtingen

  15 december 2014

  Verstandig omgaan met inlichtingen: Voorkomen van problemen is beter dan genezen

  Download


  Nadere selectie

  15 december 2014

  Nadere selectie: Veel doen, nog meer laten

  Download


  Klachtenregeling - Commissie van Experts

  15 december 2014

  Klachtenregeling - Commissie van Experts: Goede communicatie kan veel ellende voorkomen

  Download


  Geschiktheidseisen (II)

  15 december 2014

  Geschiktheidseisen (II): Realistisch zicht op technische bekwaamheid

  Download


  Geschiktheidseisen (I)

  15 december 2014

  Geschiktheidseisen (I): Eisen aan financiële draagkracht

  Download


  De Gids Proportionaliteit

  15 december 2014

  De Gids Proportionaliteit: In verhouding aanbesteden

  Download


  Emvi, tenzij…

  15 december 2014

  Emvi, tenzij… Aanbesteden is meer dan selecteren op prijs

  Download


  De Aanbestedingswet

  15 december 2014

  De Aanbestedingswet: Basis voor een moderne aanbestedingspraktijk

  Download


  Referentiekader Aanbestedingen van Werken

  12 juni 2013

  Dit is het referentiekader voor Aanbestedingen van Werken. Het biedt 12 aandachtspunten voor aanbestedende partijen.

  Download


  Hoofdpunten Referentiekader Aanbestedingen van Werken

  12 juni 2013

  In dit document vindt u de hoofdpunten van het referentiekader voor Aanbestedingen van Werken.

  Download


  The Construction Procurement Institute. Enhancing the procurement practice

  10 februari 2013

  The Construction Procurement Institute is an independent foundation, founded by Bouwend Nederland, whose goal it is to enhance the quality of public procure-ment procedures in the building industry.

  Download