Cao, arbeidsvoorwaarden- en verhoudingen

Vlak voor de zomer van 2015 hebben cao-partijen een akkoord bereikt over een toekomstbestendige en vernieuwende cao. De nieuwe cao loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 januari 2017. Arbeidstijdenbepalingen zijn verruimd, leerlingensalarissen zijn verlaagd en de kosten voor reisuren zijn teruggebracht. Partijen zijn een afbouwregeling voor seniorendagen overeengekomen en premies voor collectieve fondsen worden verlaagd. Kortom, een meer concurrerende cao met meer mogelijkheden voor maatwerk met meer loon. Voor werknemers komt er een individueel keuzebudget en een loonsverhoging van 5,5% in 25 maanden.

De tekst van de nieuwe cao kunt u hier downloaden.

Pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar veel geld in omgaat. Pensioen gaat meestal over later, maar is niet van later zorg. Bouwend Nederland ...
Lees meer

Wetgeving

De sociale zekerheid in Nederland is vastgelegd in een groot aantal wetten en besluiten. De regelingen kunnen worden onderverdeeld in sociale ...
Lees meer

Railinfrastructuur

Voor de bedrijven die actief zijn in de aanleg en het onderhoud van het Nederlandse spoorwegnet is een aparte Cao van kracht, de Cao Railinfrastructuur ...
Lees meer

Modern personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid

Personeelsbeleid is meer dan de CAO toepassen. Modern personeelsbeleid geeft invulling aan de manier waarop bedrijven in de bouw en infra invulling ...
Lees meer

Functiewaardering

Met de vakbonden is enkele jaren geleden afgesproken een nieuw functie- en loongebouw op te zetten. Dat is nodig omdat het huidige systeem meer dan ...
Lees meer

Duurzame inzetbaarheid

Goede arbeidsomstandigheden, mogelijkheden voor her- om- en bijscholing, gezondheid bevorderende maatregelen dragen ertoe bij dat werknemers ...
Lees meer

Interessante publicaties

  Collectieve arbeidsovereenkomst Railinfrastructuur 2014-2016

  29 april 2016

  Sociale partners bij de Cao Railinfrastructuur (RIS) (de Vakgroep Railinfra Bouwend Nederland en Strukton Rail B.V enerzijds, en de werknemersorganisatie FNV, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps anderzijds) hebben eerder overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van de nieuwe Cao. Dit document behelst deze Cao.

  Download


  Special - Lonen en Arbeidsvoorwaarden Bouw & Infra 2016

  15 januari 2016

  De special Lonen en Arbeidsvoorwaarden Bouw & Infra 2016 bevat naast de gebruikelijke informatie over lonen, loonkosten, loonverwerking, premies en belastingen drie hoofdstukken extra. Een hoofdstuk met informatie over de bedrijfstakeigen regelingen cao, een hoofdstuk met de belangrijkste veranderingen en regelingen in de Bouw & Infra 2015 -2107 en een hoofdstuk over de pensioenregelingen in onze sector. Door deze hoofdstukken toe te voegen, ontstaat een meer compleet, samenhangend en overzichtelijk gebundelde informatiebron.

  Download


  Weerspecial

  12 oktober 2015

  Deze weerspecial is bedoeld om bedrijven in de bouw- en infrasector te ondersteunen bij het ondervangen van risico’s die samenhangen met het weer. In deze special staat daarom veel (achtergrond) informatie en praktische tips die van pas kunnen komen in periodes met extreem weer.

  Download


  BouwendNL 2015 - nummer 5

  24 september 2015

  Deze BouwendNL zoemt in op de nieuwe Bouwcao. Hervorming daarvan was en is een belangrijk speerpunt voor ondernemers in de bouw, en daarmee voor Bouwend Nederland. In BouwendNL leest u niet alleen alles over de nieuwe cao en het nut van deze collectieve afspraken in z’n algemeenheid, ook praten we met leden over de nieuwe afspraken en geven we antwoorden op veelgestelde vragen. Los van het thema interviewen we Sylvia van den Berg en Rosalie Bruegel over Jong Bouwend Nederland en doet Joep Rats het kabinet enkele aanbevelingen aan de hand naar aanleiding van de Miljoenennota.

  Lees deze publicatie

  Download


  Pensioenregeling BPF-bouw staat als een huis!

  11 september 2015

  Een goed pensioen tegen een aanvaardbaar kostenniveau voor de bouwsector. Dat is waar Bouwend Nederland zich de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt. Een pensioenregeling waar de werknemers en werkgevers trots op mogen zijn. Door de constructieve inzet van Bouwend Nederland kent de bouw vanaf 1 januari 2015 een van de beste pensioenregelingen van Nederland.

  Download


  Lonen en salarissen per 1 juli 2015

  10 juli 2015

  Download


  Onderhandelingsresultaat CAO 2015 - 2017

  25 juni 2015

  Download


  Meer concurrerend, meer maatwerk, meer loon - Bouwplaatsmedewerkers

  30 januari 2015

  Download


  Meer concurrerend, meer maatwerk, meer loon - UTA-medewerkers

  30 januari 2015

  Download


  Gelijk aan de streep 2 - Een vervolgpublicatie over aanpakken van concurrentievervalsing

  09 juli 2014

  Voor bouwbedrijven is nog steeds geen sprake van een gelijk speelveld. Om die reden is een vervolg gemaakt op de gelijknamige publicatie uit februari 2013. Aanpak van oneerlijke concurrentie en dus creatie van een gelijk speelveld staat ook nu weer centraal.

  Download


  Salarischalen uta per 1-1-2014

  06 februari 2014

  Download


  Garantielonen bouwplaatsmedewerkers 1-1-2014

  06 februari 2014

  Download


  Wijziging inloopschaal bouwplaatswerknemers 1-7-2013

  17 juli 2013

  De inloopschaal voor bouwplaatswerknemers is juli 2013 aangepast. (artikel 42a lid 8 sub a, bijlage 3 deel I  tabel 2,  bijlage 3 deel III lid 2, bijlage 10a en bijlage 10b). Lees hier meer over deze aanpassingen.

  Download


  BouwendNL 2013 - nummer 2

  07 maart 2013

  Gelijk aan de streep, luidt het thema van deze tweede editie van BouwendNL in 2013. Het is de titel van een brochure over en typeert de inzet van Bouwend Nederland in de strijd tegen oneerlijke concurrentie.

  Download


  Gelijk aan de streep - een publicatie over het aanpakken van concurrentievervalsing

  15 februari 2013

  Regelmatig hoort Bouwend Nederland van leden voorbeelden hoe de cao Bouw wordt ontdoken. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie en dus een ongelijk speelveld. Om die situatie aan te pakken onderneemt Bouwend Nederland – soms samen met vakbonden – verschillende acties. In deze brochure wordt u uitgelegd waar buitenlandse arbeidskrachten, ZZP-ers en uitzendkrachten zich aan moeten houden. Inmiddels is ook een vervolg op deze brochure verschenen.

  Download


  Detachering naar de Nederlandse bouwnijverheid

  01 december 2011

  Publicatie over verschillende vormen van detachering vanuit het buitenland.

  Download