Functiewaardering

Bouwend Nederland wil een passend en modern systeem voor functiewaardering en beloning, dat de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid ondersteunt en budgetneutraal ingevoerd kan worden. Met de vakbonden is enkele jaren geleden afgesproken een nieuw functie- en loongebouw op te zetten. Dat is nodig omdat het huidige systeem meer dan dertig jaar oud is en functies en functieomschrijvingen niet meer actueel zijn. Daarbij is de beloningsstructuur in het huidige systeem met name voor bouwplaatspersoneel gebaseerd op diploma’s die werknemers behaald hebben en niet op taken en verantwoordelijkheden. In de loop der jaren is ook een scheefgroei in het beloningssysteem opgetreden.
 

Het nieuwe functiewaarderings- en beloningssysteem wordt opgezet door AWVN volgens het ORBA-functiewaarderingssysteem. Het ORBA systeem is marktleider op het gebied van functiewaardering.

Eind 2012 zijn sociale partners gestart met het project.

Fase 1 – de Functielijst

Fase 1 is afgerond. In deze fase is een nieuwe functielijst tot stand gebracht. AWVN heeft een analyse van de activiteiten in de bouw en infra naar hoofdactiviteiten gedaan. Hierbij hebben zij o.a. gebruik gemaakt van door APG (voorheen Cordares) beschikbaar gestelde informatie. Daarnaast zijn interviews met bedrijven van verschillende grootte gehouden. Dit heeft geleid tot een concept-functielijst die is ingedeeld in hoofdgroepen en functiefamilies. De lijst bevat 142 referentiefuncties en 48 NOK’s (NOK = Niveau Onderscheidende Kenmerken, dit zijn de niveaus binnen een bepaalde functie). Deze conceptfunctielijst is o.a. ter toetsing aangeboden aan het (dagelijks) Bestuur, het Algemeen Bestuur, de BACA (Beleidsadviescommissie Arbeidsverhoudingen), P&O-managers van grote bedrijven en een groot aantal directeuren van ondernemingen. Daarnaast is de concept-functielijst tijdens vijf bijeenkomsten in de regio’s gepresenteerd. Deze bijeenkomsten stonden open voor alle leden van Bouwend Nederland. Bedrijven werden tijdens deze bijeenkomsten nadrukkelijk uitgenodigd om commentaar te geven. In totaal zijn ongeveer 250 bedrijven betrokken geweest bij het tot stand komen van de functielijst.

Fase 2 – Functieomschrijvingen

Fase 2 is eveneens afgerond. AWVN heeft van alle functies op de functielijst uit fase 1 functieomschrijvingen en indien van toepassing NOK’s opgesteld (NOK = Niveau Onderscheidende Kenmerken, dit zijn de niveaus binnen een bepaalde functie). Daartoe heeft de AWVN interviews met functiehouders (werknemers die deze functie uitvoeren) en hun leidinggevenden en/of P&O-ers gehouden.

Om de kwaliteit en juistheid van de functieomschrijvingen te toetsen en om de praktische toepasbaarheid te waarborgen worden de functieomschrijvingen aan de leden van Bouwend Nederland voorgelegd. Daartoe heeft Bouwend Nederland 17 discussiebijeenkomsten voor verschillende groepen bedrijven georganiseerd. De indeling in groepen vond plaats op basis van type werkzaamheden (vakgroep), grootte en regio. Tijdens deze bijeenkomsten heeft AWVN een toelichting op het verloop van het project Functiewaardering en de totstandkoming van de functieomschrijvingen gegeven. Daarna volgde een discussie over de omschrijvingen van functies die veel voorkomen in de bedrijven. Tijdens de bijeenkomsten werd een informatiepakket uitgereikt. Alle commentaren zijn gebundeld en besproken.

Fase 3 - Functiewaardering

Fase 3 is begin 2016 afgerond. AWVN heeft de functies gewaardeerd volgens de ORBA-systematiek. Dit betekent dat volgens een vast stramien punten worden toegekend aan verschillende aspecten van een functie. Dit leidt tot een rangorde van functies. De ORBA-systematiek maakt het mogelijk op basis van deze punten, functies en de beloning daarvoor in verschillende sectoren met elkaar te vergelijken. Denk in dit verband b.v. aan een technische functie op MBO+ niveau in de bouw zoals een uitvoerder en een technische functie op MBO+ niveau in de chemie, b.v. een operator. Deze rangorde vormt de basis voor de functiegroepenstructuur. Daarin wordt vastgelegd welke functies niveaumatig bij elkaar horen; functies met ongeveer dezelfde aantallen punten worden bij elkaar in een functiegroep ingedeeld; bijvoorbeeld de functies tot 30 Orba-punten, van 30 tot 50 punten, van 50 tot 70 punten etc. Hogere functies, boven 200 tot 220 ORBA-punten, worden niet meegenomen in de functiegroepenstructuur. Te denken valt hierbij aan directeuren en projectleiders van grote, omvangrijke projecten. Functies boven dit aantal ORBA-punten zijn ook niet in het huidige loongebouw opgenomen.

Fase 4 - Impactanalyse

Op dit moment verschillen de beloningssystemen in de CAO voor Bouw- en UTA-personeel. Wanneer CAO-partijen overwegen om de huidige beloningssystemen te moderniseren en mogelijk ook te uniformeren is het van het grootste belang de gevolgen te kennen, alvorens een besluit te nemen. Daarom heeft AWVN in fase 4 een rekenmodel ontwikkeld waarmee de gevolgen van het nieuwe functiehuis in combinatie met het huidige (oude) loongebouw zijn berekend. Op grond van deze berekeningen hebben cao-partijen besloten dat het ontwikkelen van een nieuw loongebouw wenselijk is. Met deze conclusie hebben cao-partijen fase 4 afgesloten.

Het Loongebouw

een nieuw loongebouw zal bij de cao-onderhandelingen 2018 aan de orde komen. De cao loopt t/m 31 maart 2018. Wanner cao-partijen een nieuw loongebouw hebben vastgesteld zullen de effecten van invoering in de praktijk getoetst worden. De verwachting is dat het volledige traject in de tweede helft van 2018 zal zijn afgerond. Daarna zal de implementatie plaatsvinden. Bouwend Nederland zal haar leden hierbij actief ondersteunen.Contactpersoon

Fenneken Lamaker

Beleidsadviseur