Circulaire Economie

Visie: Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige, betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. Onderdeel hiervan is het (verder) reduceren van primair grondstofgebruik, het hergebruiken of recyclen van gebruikte materialen en het beperken van bouw- en sloopafval.

Wet- en regelgeving 

Er komt meer wet- en regelgeving. Sinds 2013 moet bij elke omgevingsvergunnings-aanvraag een milieuprestatieberekening materialen gevoegd worden. Deze berekent de milieubelasting van de bouwmaterialen in het bouwwerk. De berekening gebruikt de Nationale Milieudatabase (NMD), daarin staan bouwmaterialen met hun milieu gegevens. zie www.milieudatabase.nl/

De Nederlandse wet- en regelgeving vindt in belangrijke mate zijn oorsprong in de implementatie van Europese regels. Op dit moment wordt in Europa gewerkt aan een herziening van het Europese afvalbeleid en de doelstellingen van het afvalstoffenbeleid.

Het Rijk werkt in het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) aan het versnelling van de transitie richting circulaire economie. Zie Dossier VANG - Ministerie I&M

Ontwikkelingen materialen / toeleveranciers 

Veel toeleveranciers werken aan duurzamere materialen of bouwproducten. Er bestaat een aantal  samenwerkingsverbanden die zich toeleggen op het verder verduurzamen van een materiaal en het vergroten van de toepassing: o.a.: Circulaire metaalketenMVO netwerk beton, Bewust met hout. Op de website vlakglasrecycling is precies terug te vinden hoeveel CO2 bespaard wordt door vlakglas in te zamelen. Maar ook binnen veel andere materialen en bouwproducten vinden duurzame innovaties plaats. De kennisbank Biobased Bouwen bevat voor diverse duurzame biobased materialen en bouwproducten kennis over de samenstelling en de toepassingsmogelijkheden, zie: Kennisbank Biobased Bouwen

Er komen meer (regionale) marktplaatsen voor hergebruikte materialen of bouwdelen en websites die duurzame bouwmaterialen aanbieden.  Zo biedt de website www.terracaza.nl herbruikbare grondstoffen en materialen voor de grond-, weg- en waterbouw en aanverwante sectoren in  Nederland in beeld. De website FLOOW2 biedt een marktplaats waar bedrijfsmaterieel, vergaderruimten, maar ook diensten aangeboden en gehuurd kunnen worden.

Situatie in de bouw

De bouw zet serieus in op duurzaam materiaalgebruik. Nieuwe en verbeterde methoden bij recycling en productie zorgen ervoor dat meer grondstoffen herbruikbaar zijn. Energie uit asfalt, biocomposieten bruggen of afbreekbare conserveringsmiddelen helpen de GWW verder verduurzamen. In de logistiek en CO2 reductie worden grote stappen gemaakt. TNO gaf in haar onderzoek “Resources for our future” (2013) aan dat de bouw koploper is in grondstoffenbesparing. Bouw- en sloopafval wordt grotendeels gerecycled: ten minste 95% van het bouw- en sloopafval wordt hergebruikt of gerecycled (Meten is weten in de Nederlandse Bouw, CE Delft 2014).

Ketensamenwerking is van groot belang voor verdere stappen richting circulaire economie. Al in de ontwikkelingsfase van een bouwwerk, moet nagedacht worden over; onderhoud, beheer, recyclebaarheid of mogelijkheden tot hergebruik van toegepaste materialen. Overleg tussen ketenpartners; producenten van bouwmaterialen, architecten, ingenieursbureaus, opdrachtgevers,  bouwers, slopers en recyclers, is essentieel.

Eind 2014 is de "Green Deal Circulaire Gebouwen" gestart. Insteek is de ontwikkeling van een gebouwenpaspoort, waarin circulaire kenmerken van een gebouw zijn vastgelegd. Hiermee krijgen gebouwbeheerders inzicht in de mate waarin gebouwen voldoen aan het circulaire gedachtengoed. Voor de ontwikkeling van het gebouwenpaspoort zijn 6 pilotprojecten geselecteerd. De Green Deal Circulaire Gebouwen is een initiatief van Corporate Facility Partners, zie www.cfp.nl/, en de Rijksoverheid.

Duidelijke en toegankelijke milieu informatie belangrijk 

In 2014 heeft Bouwend Nederland het rapport “Meten is weten in de Nederlandse bouw” van CE Delft gepubliceerd. Dit rapport schetst een totaalbeeld van de milieudruk, waarvoor de Nederlandse bouw verantwoordelijk is. Uit het rapport blijkt dat de impact van de Nederlandse bouw beperkter is dan vaak beweerd, maar dat er technisch en organisatorisch nog veel milieuwinst te behalen valt. Producten en processen kunnen nog innovatiever en opdrachtgevers kunnen hier explicieter om vragen en er ruimte voor bieden in de opdrachtverstrekking.

Het rapport constateert dat eenduidige milieu-informatie niet altijd goed beschikbaar is. Gegevens zijn soms verouderd en niet structureel van aard en er is veel discussie over uitgangspunten en onderlinge vergelijkbaarheid. Milieu informatie is complex en ontoegankelijk voor de meeste inkopers en ontwerpers. Dit maakt het lastig om verschillende milieutechnische ontwerpvarianten te maken en hierop te sturen in de inkoop. Daarbij zijn instrumenten en milieudatabases nog in ontwikkeling. Bouwend Nederland ziet voor de Nationale Milieudatabase een belangrijke rol weggelegd om tot duidelijke en toegankelijke milieudata te komen voor de Nederlandse Bouwsector. 

Relevante linksContactpersoon

Helen Visser

Accountmanager Sectie Bouw Middelgroot

Interessante publicaties

  Agenda Duurzaamheid

  16 maart 2016

  Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. In deze Agenda Duurzaamheid vindt u de strategische koers van de vereniging op het gebied van Duurzaamheid.

  Download


  Duurzaamheidswijzer helpt ondernemer op weg met duurzaam bouwen

  17 februari 2016

  Over duurzaam bouwen is online heel veel informatie beschikbaar. Zoveel, dat sommige ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Om die reden heeft Bouwend Nederland deze week de Duurzaamheidskaart gelanceerd. De Duurzaamheidskaart geeft per thema de visie van de vereniging, biedt structuur in de veelheid van beschikbare informatie over duurzaamheid en helpt u op weg om hiermee aan de slag te gaan. Kortom: een praktische wegwijzer voor duurzaam bouwen.


  Download


  Meten is weten. Milieu-impacts van Nederlandse bouw- en sloopactiviteiten

  23 april 2015

  In opdracht van Bouwend Nederland heeft CE Delft een milieuanalyse van de complete Nederlandse bouwsector inclusief indirecte effecten uitgevoerd. Voor het jaar 2010 wordt een totaalbeeld geschetst van de milieudruk waarvoor de Nederlandse bouw verantwoordelijk is. In dit rapport worden de resultaten van deze analyse geleverd en besproken. Ook is een korte inventarisatie gedaan van ontwikkelingen binnen de bouw die tot verduurzaming kunnen leiden.

  Download


  Duurzaam inkopen van hout

  13 februari 2013

  Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is en blijft een maatschappelijke opgave. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker gunningscriterium.

  Download