Energiezuinige nieuwbouw

Doelstelling: Vanaf 2020 is alle nieuwbouwproductie in de woning- en utiliteitsbouw energieneutraal. Deze ambitie is grotendeels wettelijk verankerd. Het Bouwbesluit stelt dat per januari 2021 nieuwbouw bijna energieneutraal (BEN) moet zijn: er is vrijwel geen energie nodig, energie die nog nodig is komt uit groene bronnen. De laatste aanscherping was januari 2015. Tot 2021 is vooralsnog geen sprake van een extra aanscherping. In 2021 wordt waarschijnlijk, vanuit Europese regelgeving, met een andere eenheid gerekend.

De strengere wet- en regelgeving en de hoge ambities ten aanzien van de energieprestatie van nieuwbouw stelt hoge eisen aan alle relevante ketenpartners. Nieuwe eisen aan technieken en concepten, andere eisen aan samenwerking en soms ook financiering en andere eisen aan de verkoop van zeer energiezuinige nieuwbouw. Binnen diverse programma's wordt met verschillende ketenpartners gewerkt aan het opdoen, uitbouwen en delen van kennis.

Lente-akkoord

Om de energiezuinigheid van nieuwbouw te verbeteren hebben Bouwend Nederland, Neprom, NVB en Aedes met de rijksoverheid in 2008 het Lente-akkoord gesloten. Op basis van dat akkoord was alle nieuwbouw in 2011 al 25% energiezuiniger vergeleken met 2007. In 2015 moet dat percentage uitkomen op 50%. Die ontwikkeling wordt doorgezet om vanaf 2020 energieneutrale nieuwbouw te realiseren.

Het steeds energiezuiniger maken van nieuwbouw vereist het op grote schaal inzetten van bewezen bouw- en installatietechnieken plus de ontwikkeling van nieuwe energiebesparende technieken en concepten. Het Lente-akkoord biedt bouwbedrijven een uitgebreid scala aan informatie en scholing over de beschikbaarheid en toepassing van bewezen en nieuwe energiebesparingstechnieken aan. Om voor eigenaren en gebruikers te borgen dat de afgesproken energiezuinigheid daadwerkelijk wordt gerealiseerd, wordt een methode ontwikkeld om de energieprestatie van opgeleverde nieuwbouw te meten. Zie:  www.lente-akkoord.nl/

Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN)

Het Lenteakkoord stopt formeel eind 2015. Om de sector te blijven ondersteunen met de ontwikkeling van bijna energieneutraal bouwen tegen marktconforme condities hebben Lente-akkoord partners een  Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw opgezet. Het Platform ZEN wil stimuleren dat op grote schaal ervaring wordt opgedaan en sectorbreed gedeeld met zeer energiezuinige nieuwbouwconcepten. Ervaringen die de sector verder helpen om aan de wettelijke eisen in 2021 te voldoen èn om kwalitatief hoogwaardige woningen te leveren die voldoen aan de behoeften van kopers en huurders.

Aansluiten op behoeften van consumenten is een centraal punt binnen het programma ZEN. Energiezuinigheid heeft bij consumenten nog een (te) lage prioriteit. Het programma richt zich primair op grondgebonden en gestapelde woningbouw. Het Platform ZEN gaat medio 2015 van start.

Excellente Gebieden 

Het traject Excellente Gebieden betreft 19 innovatieve nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Hier worden woningen en kantoren gebouwd met minimaal een 25% scherpere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan het huidige Bouwbesluit. Gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers, installateurs en overige partijen doen praktijkervaring op met innovatieve bouwmethoden en technieken. En met het zoeken naar innovatie in het bouwproces en nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen. 

Kennis en ervaringen worden gedeeld in traject Excellente Gebieden van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Behalve de 19 'officieel' benoemde Excellente Gebieden, delen in dit traject ook andere gebieden en projecten die energiezuinig bouwen hun kennis en ervaringen. Zie Excellente Gebieden

Gebieden Energieneutraal (GEN)

GEN is een samenwerkingsverband van 13 kennisinstellingen, bouw- en installatiebedrijven, industrie, energiesector en financieel en juridische adviseurs. Doel: energieneutrale ambities vooruit helpen. GEN brengt kennis vanuit verschillende disciplines bij elkaar om te komen tot een integrale aanpak voor energieneutrale gebieden, zowel voor nieuwbouw, bestaande bouw als herstructurering. Zie Gebieden Energieneutraal

Relevante linksContactpersoon

Helen Visser

Accountmanager Sectie Bouw Middelgroot

Interessante publicaties

  Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

  11 december 2017

  De Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen geeft een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden en bevat veel relevante links. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren die nadenken over enegiezuinig (ver)bouwen.

   

  Download


  Woningbouw volgens BENG - Do’s and don’ts voor bijna energieneutraal bouwen

  06 februari 2017

  In opdracht van Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes is een aantal woningconcepten aan de voorgenomen BENG-eisen getoetst (energie eisen per januari 2021). Hoe scoren deze woningen? Waar zitten knelpunten, welke verbeterpunten zijn er? In een brochure zijn de BENG-eisen toegelicht en do’s en don’ts beschreven. De brochure bevat veel praktijkvoorbeelden.

  Download


  Agenda Duurzaamheid

  16 maart 2016

  Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. In deze Agenda Duurzaamheid vindt u de strategische koers van de vereniging op het gebied van Duurzaamheid.

  Download


  Duurzaamheidswijzer helpt ondernemer op weg met duurzaam bouwen

  17 februari 2016

  Over duurzaam bouwen is online heel veel informatie beschikbaar. Zoveel, dat sommige ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Om die reden heeft Bouwend Nederland deze week de Duurzaamheidskaart gelanceerd. De Duurzaamheidskaart geeft per thema de visie van de vereniging, biedt structuur in de veelheid van beschikbare informatie over duurzaamheid en helpt u op weg om hiermee aan de slag te gaan. Kortom: een praktische wegwijzer voor duurzaam bouwen.


  Download


  Informatieblad BREEAM voor bouwbedrijven

  06 november 2013

  BREEAM-NL is een beoordelingsmethode die de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden bepaalt. Leden van Bouwend Nederland krijgen steeds vaker met de BREEAM methodiek te maken. Daarom heeft Bouwend Nederland MAT25, een adviesbureau gespecialiseerd in duurzaam vastgoed, opdracht verleend een informatieblad BREEAM-NL voor bouwbedrijven op te stellen.
  Onderstaand een korte introductie door Stefan van Uffelen, directeur DGBC. De DGBC beheert en ontwikkelt BREEAM-Nl.

  Download