Klimaatadaptatie bebouwd gebied

Visie: Nederland is in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Heel Europa ondervindt de negatieve effecten van klimaatverandering. Hoe groot de klimaatveranderingen exact zijn en hoe snel ze plaatsvinden is onzeker. Maar niet anticiperen, leidt tot enorme schade. De Rekenkamer geeft op basis van een Europese studie aan dat de economische gevolgen van klimaatverandering voor lidstaten zeer groot zijn. Zonder mitigatiemaatregelen betreft dit gemiddeld 4%-10% bruto binnenlands product (BBP) verlies.

Jaarlijks is binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Deltaprogramma circa 1 miljard euro beschikbaar om in te spelen op klimaatveranderingen ten gevolge van hoogwater (zee en rivieren). Klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving is minder ver ontwikkeld. Opdrachtgevers in de gebouwde omgeving vullen klimaatadaptatie vooral in met de verplichte waterbergingsopgave in ruimtelijke plannen. Om aanvullende gebiedsmaatregelen of maatregelen op gebouwniveau wordt nog weinig gevraagd.

Nieuwbouw en Herstructurering Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie

De maatschappelijke aandacht voor klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving neemt toe. De “Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie” (september 2014) bevat voorstellen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van stedelijk gebied. Oktober 2014 is de “Nieuwbouw en Herstructurering Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie” getekend door meer dan 90 partijen. Overheidspartijen hebben de gezamenlijke ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Streven is om in 2020 ruimtelijke adaptatie in alle ruimtelijke plannen mee te nemen.

Klimaatadaptatie is een urgent probleem waarvoor structurele veranderingen nodig zijn

Om Nederland daadwerkelijk klimaatadapatief te maken is meer nodig dan praktische maatregelen aan bestaande gebouwen, infrastructuur en gebieden. Het gaat hierbij zowel om technische wijzigingen (hoe moeten we gaan bouwen en plannen) als procesmatige wijzigingen (wat moet veranderen om dit te kunnen regelen). Allerlei bestuurlijke, financiële, procesmatige of technische belemmeringen moeten opgelost worden om Nederland snel klimaatadaptief te maken. Bouwend Nederland werkt aan een inventarisatie van de noodzakelijk structurele veranderingen om Nederland klimaatadaptief te maken. En inzicht in de belemmerende factoren.

Kennis Ruimtelijke adaptatie

Via het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie is een kennisportaal opgezet; www.ruimtelijkeadaptatie.nl, met hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden. Er is ook een team van deskundigen die partijen (markt en overheid) helpen klimaatbestendig en waterrobuust te ontwerpen. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een klimaat stresstest, het formuleren van doelen en adaptatiestrategieën en het verankeren hiervan in beleid en concrete projecten.

Relevante linksContactpersoon

Helen Visser

Accountmanager Sectie Bouw Middelgroot

Interessante hulpmiddelen

Interessante publicaties

  Agenda Duurzaamheid

  16 maart 2016

  Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. In deze Agenda Duurzaamheid vindt u de strategische koers van de vereniging op het gebied van Duurzaamheid.

  Download


  Duurzaamheidswijzer helpt ondernemer op weg met duurzaam bouwen

  17 februari 2016

  Over duurzaam bouwen is online heel veel informatie beschikbaar. Zoveel, dat sommige ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Om die reden heeft Bouwend Nederland deze week de Duurzaamheidskaart gelanceerd. De Duurzaamheidskaart geeft per thema de visie van de vereniging, biedt structuur in de veelheid van beschikbare informatie over duurzaamheid en helpt u op weg om hiermee aan de slag te gaan. Kortom: een praktische wegwijzer voor duurzaam bouwen.


  Download


  Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving

  30 oktober 2015

  Deze publicatie bevat een inventarisatie van belemmeringen, benodigde veranderingen en kansen. De inventarisatie focust op klimaatadaptatie in relatie tot de thema’s gebouwen (woningbouw en utiliteitsbouw), de openbare ruimte (pleinen, parken en groenvoorziening, oppervlaktewater) en infrastructuur (wegen, railinfra, ondergrondse netwerken (zoals riolering en energie)) in Nederlandse steden. Kunstwerken, zoals tunnels, sluizen en dijken, en industriële complexen zijn niet beschouwd. Grote belemmeringen en benodigde veranderingen hangen samen met governance. Daarom is hieraan een apart hoofdstuk gewijd.

  Download