Cultuur & Leiderschap

De wereld verandert, waarmee ook de omgeving van bouwprojecten verandert. Technieken zijn geïntegreerd, nieuwe partnerships gesmeed, kennis wordt vrijelijk gedeeld. Partijen die technisch, sociaal en commercieel vernuft weten te verweven, hebben een voorsprong. Vernieuwing van de sector vraagt om een cultuuromslag en een cultuuromslag vergt leiderschap. Cultuur en leiderschap zijn dan ook kritische succesfactoren voor de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering in de bouw. Er moet meer aandacht komt voor diversiteit van mensen in de bouw en voor (deels) andere competenties binnen bouwbedrijven. Om deze mensen binnen te halen en te houden in een op termijn krappe arbeidsmarkt is het belangrijk de cultuur en het leiderschap zo in te richten dat deze mensen in de bouw willen werken.

Situatie

De toenemende complexiteit, die versterkt wordt door het economisch tij, laat de bouwbedrijven niet onberoerd. Aandacht voor thema’s als ketensamenwerking en constructieve veiligheid hebben direct te maken met de behoefte aan een veranderende mindset en dus een cultuuromslag.

Consequenties

Het imago van de sector is weliswaar de afgelopen jaren verbeterd, toch is de bedrijfstak het afgelopen jaar meermaals als gevolg van een aantal incidenten en rechtszaken, al dan niet vastgoed gerelateerd, negatief in de publiciteit geweest. Nederlanders vinden de bouw belangrijk voor de Nederlandse samenleving. Het belangrijkste vindt men de kwaliteit, dat afspraken worden nagekomen, vakmanschap en prijs. Meer dan ooit vraagt de huidige marktsituatie om een pro-actieve houding van de bouwbedrijven. Bouwers van de 21ste eeuw benaderen actief de klant. Marktkennis en kennis van de klant worden steeds belangrijker, terwijl grondposities en andere, ‘oude’, zekerheden minder relevant zijn geworden.

Standpunt

Bouwend Nederland vindt dat bouwondernemingen de komende periode transparanter dienen te zijn op het gebied van planning, prijs en kwaliteit van projecten. Het inspelen op de klantvraag en het verbeteren van de relatie met de klant zijn daarbij belangrijke aspecten. Ook past hier het toenemend belang van professionalisering van de interne beheersing en bedrijfsvoering van bouwbedrijven in het algemeen en de kwaliteit van het toezicht daarop. Normen voor governance, transparantie en integriteit worden helderder bij een veranderende markt door samenwerking bij toepassing van geïntegreerde contracten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen behoort nu tot een vanzelfsprekende voorwaarde. Dit geldt onverkort voor de bouwsector.