Financiering

De groei aan kredietverlening aan het bedrijfsleven is de laatste jaren fors vertraagd. Banken kijken kritischer naar ondernemingen; hebben meer zekerheden nodig en stellen strengere eisen. Ook andere financiële instellingen zoals (krediet)verzekeraars kijken nog nadrukkelijker naar de positie van het bouwbedrijf. Het belang van goed financieel (be)sturen op liquiditeit en solvabiliteit is hierdoor fors toegenomen.

Voor een voorspoedig herstel is het belangrijk dat banken niet te terughoudend zijn met kredietverlening aan het bedrijfsleven. Eisen die aan banken gesteld gaan worden moeten gefaseerd ingevoerd worden. Nu banken terughoudender zijn geworden in hun financiering, zijn er nieuwe financieringsmodellen nodig. Investeerders zoals particulieren, zorginstellingen of anderen, die niet willen beleggen op de beurs maar in vastgoed kunnen onder randvoorwaarden een goed alternatief vormen.

Situatie

Er is sprake van een stapeling van regelgeving en heffingen op banken. Specifiek Nederlandse banken zijn voor hun financiering afhankelijk van internationale marktfinanciering. Door eisen die aan banken worden gesteld, wordt de ruimte voor banken om hun kernactiviteit uit te oefenen beperkt.

Consequenties

Door de matige en per bedrijf sterk wisselende vooruitzichten, is het sinds begin 2011 erg lastig om aan (project)financiering te komen. Niet alleen de eisen van financieringsinstellingen zijn sterk toegenomen, steeds vaker krijgen bedrijven te horen dat er helemaal geen financiering mogelijk is.
Met name langlopende leningen (hypotheken, infrastructurele en projectfinanciering ) en risicovolle kredietverlening (mkb, innovatie, consumptief krediet) zullen verder onder druk komen te staan, omdat het voor banken duurder wordt deze aan te bieden.

Naast het afgenomen consumentenvertrouwen versterkt deze ontwikkeling de stagnatie in de economie, wat met name pregnant is in de woningmarkt.

Standpunt

Bouwend Nederland vindt dat banken moeten worden ontlast van de molensteen van de financiering van langlopende hypotheken door benutting (onder marktcondities) van de pensioenbeleggingen.

Bouwend Nederland zal de reeds gevoerde lobby op deze onderwerpen voortzetten en de uitwerking van aangekondigde maatregelen (waaronder het besluit van het rijk om voortaan zelf de hypotheeknormen vast te stellen) nauwlettend volgen.

Ongeveer 90% van de externe financiering in het MKB komt van banken. Nu onder druk van economische en financiële crisis acceptatiecriteria bij banken sterk zijn aangescherpt zullen alternatieven voor bancaire financiering worden verkend. Te denken valt aan fondsen bij participatiemaatschappijen, kredietunies en vormen van crowd funding, zo mogelijk internationaal.Interessante publicaties

    Bankgaranties in de bouwsector. De kosten van zekerheid.

    04 maart 2015

    Op grond van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken (UAV) die op veel aannemingsovereenkomsten van toepassing worden verklaard, vragen opdrachtgevers vaak aan aannemers om ten behoeve van de opdrachtgever een bankgarantie te stellen. Hetzelfde geldt als op het werk de UAV-GC (UAV Geïntegreerde Contracten) van toepassing zijn.

    Download