Strategie

Strategie gaat over de toekomst van het bedrijf en zijn positie in de markt. Strategie is een samenhangend geheel van keuzes waarmee de eigen visie op de toekomst wordt vertaald naar concrete doelen en acties. Omdat de markt en het bedrijf voortdurend in beweging zijn, is het ontwikkelen van een strategie niet een eenmalige actie maar een terugkerende activiteit.

Situatie

Bouwend Nederland werkt aan continue vernieuwing van de sector. Belangrijkste driver daarvoor is de innovatiekracht van bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland wil bedrijven faciliteren bij de ontwikkeling van die innovatiekracht. Periodiek publiceren we daarom een studie naar lange termijnontwikkelingen. In 2006 heeft dat geleid tot het rapport “Ondernemen is positie kiezen: de bouw in het perspectief van 2015”. De huidige economische turbulentie maakt dat de toekomst onzekerder is dan ooit. De studie “ Bouw in 2020” brengt dan ook trends, scenario’s, en hoofdthema’s voor de komende jaren in beeld.

Consequentie

Bouw- en infrabedrijven kunnen bij het bepalen en vernieuwen van hun strategie voor de toekomst gebruik maken van het rapport “ De Bouw in 2020”. In 2012 zijn de hoofdthema’s door en met bedrijven verder uitgewerkt per marktsegment. Leden die daar behoefte aan hebben, kunnen vanaf voorjaar 2013 individueel of gezamenlijk deelnemen aan het speciaal ontwikkelde adviestraject:” Mijn bedrijf in 2020”. Daarin biedt Bouwend Nederland ondersteuning bij het ontwikkelen of aanpassen van de bedrijfsstrategie. Hierbij maken we gebruik van de instrumenten, trends en scenario’s uit “De Bouw in 2020”.

Standpunt

Bouwend Nederland vindt dat het bewust formuleren en uitvoeren van een bedrijfsstrategie een belangrijke succesfactor voor bedrijven is. Dat proces willen wij faciliteren en ondersteunen. Dat doen we vooral door inzicht te geven in lange termijnontwikkelingen en instrumenten de bieden die individuele bedrijven zelf kunnen toepassen.Interessante publicaties

    RRBouw nr. 117: Strategie in het midden- en kleinbedrijf in de bouw

    Voor u ligt het resultaat van het RRBouw onderzoek naar strategie voor het midden- en kleinbedrijf in de bouw.

    Download