Vakgroep Rioleringen en Bestratingen

Welkom

De Vakgroep Rioleringen en Bestratingen is de vakgroep van de bestratingbedrijven binnen Bouwend Nederland. Bij de Vakgroep zijn ca. 150 leden aangesloten die gezamenlijk 60% van de omzet in de Nederlandse bestratingbranche genereren.

De Vakgroep Rioleringen en Bestratingen is de Vakgroep van de bestratingbranche. De Vakgroep maakt onderdeel uit van Bouwend Nederland, de vereniging voor bouw- en infrabedrijven. Bij de Vakgroep zijn ca. 50 leden aangesloten. De Vakgroep Bestratingen kan zich dus met recht als representatief voor de branche beschouwen. Het lidmaatschap van Bouwend Nederland is een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap van de Vakgroep.

De aangesloten lidbedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het feit dat in vrijwel geheel Nederland elementenverharding wordt gerealiseerd. Dit behelst circa 80% van het verhardingsoppervlak van Nederland. Zowel gebakken klei als beton en natuursteen zijn de voornaamste grondstoffen voor de elementen die verwerkt worden. Naast nieuw materiaal wordt vanuit duurzaamheidoogpunt ook zo ‘n 50% van het materiaal hergebruikt voor straatwerk. Al met al verzorgen de leden een belangrijk onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte waar de burger zich veilig moet voelen. Hierdoor dragen zij in belangrijke mate bij aan een maatschappelijk belang te weten een plezierige leefomgeving.

De Vakgroep behartigt de belangen van de aangesloten leden, waarbij zij zich richt op het creƫren van goede randvoorwaarden voor de bestratingsbedrijven om hun primaire taak kwalitatief goed en rendabel te kunnen uitvoeren. Op de diverse beleidsterreinen bereikt zij dit door overleg te plegen met de partners in de bestratingketen van ontwerp tot en met beheer. Bijvoorbeeld overleg met opdrachtgevers en (lokale) overheden over certificering en vergunningstelsels, betrokkenheid bij discussies over aanbestedingsreglementen en opstellen van algemene voorwaarden of het verder professionaliseren van een Erkenningsregeling.

Daarnaast zijn met name beroepsvorming, onderwijs & ambachtschap als ook arbeidsomstandigheden aandachtsgebieden waar de Vakgroep ondersteuning verleent aan haar leden.

Onder met motto Modern ambachtelijk ondernemen wordt een koppeling gemaakt tussen de kennis kunde en vakbekwaamheid van het ambachtelijk beroep straatmaker enerzijds en de innovatie en technologie van de mechanisatie van het bestratingproces anderzijds. Op deze wijze ontstaat het v e r a n t w o o r d en g e z o n d aanbrengen van elementenverharding zowel handmatig als mechanisch.
Daarnaast kunnen leden ook gebruik maken van de service binnen Bouwend Nederland, waar zij verplicht lid van zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om advisering van individuele leden inzake werkgever - werknemerrelaties, politieke lobby, Europese zaken, enzovoort.

De bestratingbranche en vakgroep Rioleringen en Bestratingen maken zich samen sterk voor mooi en kwalitatief straatwerk in Nederland!