Gunning

Om kans te maken op opdrachten door het CVW hanteert het CVW meerdere gunningscriteria in haar inkoopbeleid. Zo streeft het CVW ernaar om het aardbevingswerk op een objectieve wijze over (bij voorkeur lokale en regionale) opdrachtnemers verdelen.

Hoe gunt het CVW werk?

Het CVW wil opdrachten op een objectieve wijze over (bij voorkeur lokale en regionale) opdrachtnemers verdelen. Tot dusver kiest het CVW per project een aanpak om werk te gunnen, waarbij verschillende gunningscriteria en aanbestedingsvormen gehanteerd worden. Om de gunning van werk transparanter, sneller en rechtmatig te laten verlopen ontwikkelt het CVW momenteel aanbestedings- en inkoopbeleid.

Omzetvereiste

Naast de eis dat u Erkende vakmensen in dienst dient te hebben stelt het CVW soms aanvullende eisen. Voor bepaalde opdrachten heeft een bedrijf een bepaalde omvang nodig en wordt een minimum omzeteis gehanteerd. Deze wordt per opdracht bepaald. Voldoet een gekwalificeerd bedrijf niet aan de gestelde omzeteis van het werk dan valt zij af.

Wanneer uw onderneming niet aan het omzetvereiste voldoet, kunt u mogelijk kiezen voor bepaalde vormen van samenwerking met andere bedrijven waardoor u alsnog voldoet.

Waardewegingsmodel

In eerste instantie ontwikkelde het CVW in 2016 het waardewegingsmodel: een systeem waarin aspecten waaraan het CVW waarde hecht, omgezet worden in een score die bepaalt of uw bedrijf in aanmerking komt voor een opdracht. In de loop der tijd zijn enkele projecten volgens dit systeem gegund. Later is het CVW daar weer vanaf gestapt en wordt weer per project bepaald hoe het werk wordt aanbesteed en gegund. Men gebruikt daarbij elementen uit het oorspronkelijke waardewegingsmodel.

Intussen werkt het CVW in samenwerking met onder andere Bouwend Nederland en de leden aan het vinden van pragmatische en transparante aanbestedings- en inkoop procedures (en de bijbehorende instrumenten). Elementen uit dit waardewegingsmodel zullen terugkomen in de nieuwe waardeweging of worden nog altijd toegepast.

Hoe werkte het waardewegingsmodel?

In het waardewegingsmodel - dat het CVW tijdelijk hanteerde vanaf 2016- werden drie criteria benoemd waarop bedrijven werden gescoord. Door de drie verschillende criteria te meten op basis van de opgedane ervaring ontstaat een score. De organisatie met de beste score krijgt de opdracht.

Een van de criteria is Past Performance. De aspecten die het CVW meet om de Past Performance score te bepalen zijn: bewonerstevredenheid, veiligheid, kwaliteit, snelheid en kostenbeheersing. Bedrijven die nog geen opdrachten voor het CVW hebben uitgevoerd en dus nog niet eerder zijn beoordeeld door het CVW krijgen standaard het cijfer 7 op de Past Performance. Op dit moment past het CVW nog geen Past Performance toe in opdrachten, maar is wel voornemens dit te gaan doen.

De andere twee criteria die meewegen zijn een plan van aanpak en de geoffreerde prijs. En uiteraard dient het bedrijf te beschikken over erkende vakmensen, moet het bedrijf de betreffende opdracht aankunnen (ervaring en referenties), moet het bedrijf tijd hebben en aan de omzetvereiste voldoen. Samen levert dit een uitslag op die bepaalt wie de opdracht gegund krijgt.

Wat is Past Performance?

Past Performance omvat het meten en beoordelen van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht: op welke wijze wordt aan de contractuele verplichtingen voldaan? De focus ligt daarbij op houding en gedrag. Achterliggend doel is zowel de opdrachtgever- als opdrachtnemer verder te professionaliseren. De systematiek is ontwikkeld vanuit de praktijk en wordt landelijk toegepast door diverse (publieke) opdrachtgevers, met name in de grond-, weg- en waterbouw.