Algemene Ledenvergadering Regio Twente

Locatie: Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 PV HENGELO OV
Datum/Tijd: donderdag 13 februari 2020 van 12:30 tot 14:00 uur

Op 9 december 2019 heeft het bestuur van de afdeling Bouwend Nederland Regio Twente tijdens een Algemene Ledenvergadering de leden geïnformeerd over het voornemen om de vereniging (afdeling) Bouwend Nederland Regio Twente te ontbinden en als afdeling op te gaan in de landelijke vereniging Bouwend Nederland.
 
Regio Twente blijft bestaan. Als bestuur kijken we uit naar een geïntegreerde vereniging, waarin wij zelf de agenda blijven bepalen en blijven beschikken over de financiële middelen.
Maar bovenal kijken we als bestuur uit naar de voordelen van de integratie.
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 januari 2020 konden de leden besluiten over de ontbinding van de afdeling Bouwend Nederland Regio Twente. De aanwezige leden hebben bij deze vergadering hun unanieme steun voor het voornemen van het bestuur uitgesproken, maar er was echter niet het vereiste aantal van 2/3 van stemgerechtigden leden aanwezig of vertegenwoordigd, waardoor niet tot definitieve stemming overgegaan kon worden. Overeenkomstig de statuten wordt daarom hiervoor een tweede algemene ledenvergadering  bijeengeroepen.
 
Deze tweede vergadering vindt plaats op donderdag 13 februari 2020 van 12.30 uur tot 14.00 uur bij het Wapen van Beckum. Voor de lunch wordt gezorgd.  Tijdens deze tweede vergadering kan met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen het voorgenomen besluit tot ontbinding worden genomen.
 
De agenda voor de vergadering is als volgt:
 

  1. Opening en toelichting op de agenda, vaststellen agenda
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Toelichting op het voornemen om de afdeling Bouwend Nederland Regio Twente te ontbinden
  4. Besluit / stemming om de afdeling Bouwend Nederland Regio Twente te ontbinden. Inclusief het bepalen van de vereffenaar en het aanwijzen van een bewaarder
  5. Rondvraag
  6. Sluiting. 

    Wij hopen u te zien op 13 februari.