• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Provincie Zuid-Holland zoekt naar mogelijkheden voor bouw en infra

Provincie Zuid-Holland zoekt naar mogelijkheden voor bouw en infra

Bouwend Nederland in gesprek met Statenleden en gedeputeerden

Afbeelding Provincie Zuid-Holland zoekt naar mogelijkheden voor bouw en infra
vrijdag 31 januari 2020

Maandag 27 januari jongstleden maakten statenleden van de fracties Forum voor Democratie, VVD, CDA, SP, GroenLinks en CU/SGP kennis met Maxime Verhagen en Bouwend Nederland. Dezelfde week had Maxime ook kennismakingsgesprekken met de gedeputeerden voor Mobiliteit (Floor Vermeulen), Wonen (Anne Koning) en Stikstof (Baljeu). Belangrijkste onderwerpen van gesprek waren de versnelling van de woningbouw, het onderhoud van het bestaand wegennetwerk en natuurlijk, de PAS en PFAS crises.

De provincie Zuid-Holland heeft het komende decennium een woningbouwopgave van 150.000 extra woningen. Daarnaast ligt er een grote noodzakelijke onderhoudsopgave voor wegen en bruggen die de vraag oproept hoe Zuid-Holland bereikbaar blijft. In het gesprek tussen de statenleden en Maxime Verhagen, stond vooral de vraag centraal hoe statenleden invloed uit kunnen oefenen op de versnelling van de woningbouw.

Een goede eerste stap tot versnelling is de ruimte om 130% plancapaciteit te programmeren in plaats van 100%. Nodig ook, omdat ervaring leert dat 30% van de plannen uitvalt en er een tekort aan harde plancapaciteit na 2025 is. Het coalitieakkoord lijkt meer ruimte te bieden voor buitenstedelijk bouwen, al zet Gedeputeerde Koning daarvoor vooral in op ontwikkeling van Valkenburg en Zuidplaspolder. Bij Statenleden is er grote zorg over de snelheid waarin betaalbare woningen gerealiseerd worden. Statenleden zien dan ook kansen om buitenstedelijke bouwlocaties te benutten om moeilijke binnenstedelijke bouwlocaties te realiseren. Daarnaast zien ze ook potentiële woningbouwlocaties in (voormalige) winkelgebieden.  

Zeker in combinatie met andere opgaven, zoals verduurzaming en infrastructuur, blijft de versnelling van de woningbouw een complexe opgave. Belangrijk is het maken van duidelijke keuzes in de vraag die aan de markt wordt gesteld. Stapeling van ambities maakt realisatie van woningbouw erg moeilijk. Ook voor het aanbestedingsbeleid van de provincie geldt; heldere keuzes helpen het realiseren van maatschappelijke doelstellingen, zoals duurzaamheid. Dit helpt de bouw ook bij haar eigen inspanningen om stikstofuitstoot terug te dringen, o.a. met de Groene Koers. Inzet t.a.v. elektrificatie van materieel en verduurzaming vraagt namelijk om opdrachtgevers die duurzaamheid een doorslaggevende rol in aanbestedingen geven. Met de N211 heeft Provincie Zuid-Holland laten zien hoe je dit kunt doen. Voor de rest van haar aanbestedingen loopt de provincie in duurzaam aanbesteden achter op veel andere overheidsinstanties. In de top 25 duurzaamste aanbesteders komt Provincie Zuid-Holland niet voor. Statenleden willen daarom met Bouwend Nederland aan de slag om duurzaamheid beter in het provinciale aanbestedingsbeleid te borgen. Ook Gedeputeerde Vermeulen wil dat duurzaamheid in alle aanbestedingen een serieuze component wordt.

Vergunningen versnellen, investeringen naar voren halen
De toelichting op de impact van de PAS- en PFAS-crisis riep de vraag op hoe de provincie de sector kan helpen om bouw- en infraprojecten door te laten gaan of weer op gang te helpen. Voor de woningbouw komt de vergunningverlening nog onvoldoende op gang. Gedeputeerde Baljeu wil graag aan de hand van cijfers hierover nagaan hoe de provinciale vergunningverlening versneld kan worden. Aandachtspunt is of vertraging het gevolg is van veranderde onderbouwingen voor ontheffingen of door gebrek aan capaciteit bij de omgevingsdienst. Daarnaast wil gedeputeerde Vermeulen binnen een maand in beeld hebben wat de impact van beide crises is voor geplande werkzaamheden: wat kan door en wat niet. Aan de hand van dat inzicht is de provincie bereid om in gesprek met de markt te kijken waar investeringen naar voren kunnen worden gehaald.

Voor PFAS heeft Bouwend Nederland de provincie Noord-Holland als voorbeeld genoemd, waar een provinciale PFAS-norm van 1,5 mol is vastgesteld. Statenleden zijn bereid met Bouwend Nederland te onderzoeken of een dergelijke norm ook voor de provincie Zuid-Holland mogelijk is.