Inzet Stikstof - Bouwend Nederland Regio Noord

donderdag 30 april 2020
Afbeelding Inzet Stikstof - Bouwend Nederland Regio Noord

Allereerst willen wij graag uitspreken dat Bouwend Nederland en VNO-NCW Noord het zeer waarderen hoe de provincies de sectoren betrekt omtrent de stikstofproblematiek en hierop haar besluitvorming en beleid bepaalt. Graag blijven we aangehaakt en verzoeken u dan ook om ons te blijven betrekken in het verdere proces. Wij hebben deze brief met een aantal inhoudelijke zaken gestuurd naar aanleiding van de diverse dialogen die zijn gevoerd en de Kamerbrief van 24 april 2020.

Verleasen van stikstofruimte

Hoewel wij niet negatief tegenover het principe staan, hebben wij wel een groot voorbehoud. Wij hebben vraagtekens bij de juridische toelaatbaarheid van een dergelijke constructie. Voor zover wij weten is een dergelijke constructie enkel toegestaan indien daar een wettelijke basis voor is, zoals bij de handel in CO2 emissierechten. Voor stikstof bestaat een dergelijk wettelijk kader (nog) niet.

Wij zouden het onwenselijk vinden dat een dergelijk instrument wordt ingezet zonder dat zeker is dat het in rechte stand houdt. Als de Raad van State oordeelt dat verleasen zonder wettelijke basis niet toegestaan is, heeft dat significante complicaties. Dit zou immers leiden tot een nieuwe legaliseringsopgave, zoals nu met meldingsplichtige activiteiten. Die situatie is ons inziens zeer onwenselijk, want deze leidt tot nieuwe discontinuïteit en uitval van plannen in onze sector.

Bovendien: de provincie kan drempelwaarden instellen. Voor tijdelijke depositie (waar verleasen over gaat) tijdens het bouwproces is uitstekend juridische en ecologisch te onderbouwen dat deze geen significant negatieve effecten hebben. Een dergelijk rapport ligt momenteel al bij de interdepartementale programmadirectie stikstof van LNV. Door het instellen van een (lage) drempelwaarde voor tijdelijke deposities zijn complexe en kwetsbare constructies als verleasen niet nodig. Wij vinden het daarom verstandig dat besluitvorming over verleasen wordt opgeschort zoals het college van provincie Fryslân heeft gedaan.

Extern salderen

Veel aangekondigde maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt in concreet beleid. Daar moet nu volop aan gewerkt worden, zodat de markt niet verder stagneert. Wil er überhaupt ruimte komen voor nieuwe infrastructuur en andere investeringen, dan zal snelle invoering van extern salderen absoluut noodzaak zijn. Op die wijze kan de winst die wordt behaald door bijvoorbeeld de uitkoop van veehoudende boeren worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van mobiliteit, maar ook woningen, utiliteitsbouw en de verdere verduurzaming van Nederland. Het moet dus geborgd worden dat de ruimte die ontstaat, waar hij ook gevonden wordt, voor alle sectoren toegankelijk zijn. De minister geeft in haar kamerbrief de ruimte aan provincies om meer regie te hebben op dit proces. Wij willen dan ook graag benadrukken dat wij voorstander zijn van extern salderen en denken graag mee in de verdere uitwerking.

Daarnaast hebben we nu ook te maken met de coronacrisis. Laten we er voor zorgen dat dit niet een nog grotere economische crisis wordt. De bouw, infrastructuur, maar ook de industrie zijn motoren die de economie draaiende houden. Wij pleiten er dus voor om er alles aan te doen om de banen in deze sectoren te behouden, zodat ook de verwante sectoren hier van kunnen profiteren.