Werken in Bouwteam? Wees alert op het contract!

Eerste communicatie n.a.v. de presentatie van de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020

Afbeelding Werken in Bouwteam? Wees alert op het contract!
donderdag 25 juni 2020

Werken in bouwteam komt steeds meer in zwang. Hoewel bouwteams ooit zijn ontwikkeld in de woningbouw, wordt de laatste jaren ook in de infra steeds vaker gewerkt met dit systeem.

Samen werken aan een project

Het bouwteam is een samenwerkingsverband tussen de adviseur(s) aan de kant van de opdrachtgever en een bouwbedrijf met als doel het vervaardigen van het ontwerp voor een uit te voeren project. Dit leidt er bovendien toe dat de prijsvorming naar achteren geschoven worden, omdat de aannemer zijn prijsaanbieding doet na gereedkoming van het ontwerp. Naast een aannemer, de opdrachtgever en diens adviseur(s) (zoals een architect of een constructeur) maken regelmatig ook één of meer gespecialiseerde bedrijven deel uit van een bouwteam.

Deze aanpak is gericht op een optimale afstemming tussen de verschillende disciplines. Idee daarbij is dat dit de prijs, de doorlooptijd en de totale kwaliteit ten goede zal komen. De ‘beloning’ die het aannemingsbedrijf uiteindelijk voor zijn deelname aan het bouwteam krijgt, is dat het - na afronding van het ontwerp - als eerste en enige een prijsaanbieding mag doen voor het bouwen van het in teamverband ontworpen werk.

Commentaar consultatiedocument bouwteamcontract Duurzaam Gebouwd 2019

In mei 2019 werd door het Bouwgenootschap, denktank van Duurzaam Gebouwd, een concept model bouwteamcontract gepubliceerd. Via onze website hebben wij je daarover al eerder geïnformeerd. Het ging daarbij om een model dat was ontwikkeld door een aantal adviseurs (vanuit advocatuur en raadgevend ingenieurs en dus niet paritair). Dit concept werd toen als Consultatiedocument gepresenteerd, waarop de buitenwereld kon reageren.

Het model bevatte naar onze mening namelijk aanzienlijke tekortkomingen die hersteld dienden te worden voordat een definitief model zou kunnen worden gepresenteerd. Bouwend Nederland heeft dat consultatiedocument dan ook van commentaar voorzien. Omdat dat van harte werd onderschreven door de brancheorganisaties MKB INFRA en Techniek Nederland, is het commentaar op het Consultatiedocument namens drie organisaties ingediend en ook op onze site gepubliceerd.

Presentatie Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020

We zijn inmiddels een jaar verder waarin de opstellers van het consultatiedocument zich gebogen hebben over de door ons en door anderen ingediende commentaren. Medio mei jl. is de definitieve Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 door Duurzaam Gebouwd gepresenteerd. Wij hebben dat document, samen met de collegae van Bouwend Nederland en Techniek Nederland, inmiddels bestudeerd.

Daarbij hebben wij kunnen constateren dat – mede op basis van het door ons geleverde commentaar - weliswaar stappen in de goede richting zijn gezet, maar dat wij nog wel een aantal bezwaren houden.

Hoe verder?

Nu het gebruik van de Model Bouwteamovereenkomst Duurzaam Gebouwd 2020 naar onze mening – en die van MKB INFRA, Techniek Nederland en de Vereniging van Waterbouwers - nog steeds negatieve consequenties voor de positie van de aannemer/opdrachtnemer kan inhouden, hebben wij besloten vanuit deze brancheorganisaties binnenkort met een gezamenlijk stuk te komen. Daarin zullen wij het Model van commentaar voor zien en je aanwijzingen geven voor het geval je in de praktijk met het nieuwe model wordt geconfronteerd.

Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een update van de VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992 die – ondanks sommige andere geluiden - nog steeds goed bruikbaar is.

Wees in elk geval alert wanneer je binnenkort een bouwteamovereenkomst voorgelegd krijgt.

Dick van Werven beleidsadviseur

Tags

Bouwteam