Omgevingswet en regels ruimtelijke ordening ondergrond

dinsdag 29 september 2020

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Omgevingswet en regels ruimtelijke ordening ondergrond

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Hiermee moet het straks bijvoorbeeld makkelijker zijn om een bouwproject te starten.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Zeker in het begin zal het nog wel even wennen zijn, en kan het nog als lastiger ervaren worden.

NOVI en Omgevingswet

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is een instrument van de nieuwe Omgevingswet en loopt vooruit op het moment dat die wet in gaat. Tot die tijd geldt de NOVI als structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Zodra de Omgevingswet in gaat, zal de NOVI gelden als instrument, zoals in de nieuwe wet is bedoeld. Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. De visie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke instellingen. De NOVI geeft richting aan de grote opgaven voor de komende dertig jaar. Samen met de NOVI is ook de Uitvoeringsagenda opgeleverd.

Naast de Nationale Omgevingsvisie, gaan ook gemeenten werken aan eigen omgevingsvisies. Die komen in plaats van de huidige bestemmingsplannen. De gedachte is dat er meer vrijheid ontstaat voor iemand die iets wil ondernemen, maar dat daar een zwaardere verplichting tegenover staat om als initiatiefnemer zelf met relevante partijen in de omgeving af te stemmen.

De Omgevingswet

De Omgevingswet is één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het gebruik maken en beschermen van de fysieke leefomgeving. 'Ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit' is het motto. De nieuwe wet zorgt voor, minder en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Soms leidt die integratie van wetten tot onverwachte bijeffecten. Zo zijn de regels uit de wet milieubeheer over geluidhinder samengevoegd met specifieke regelgeving over geluidhinder rond Schiphol, tot een integraal hinder-criterium. Dat leidt ertoe dat grote delen van de omgeving van Schiphol nu het predicaat krijgen slecht of zeer slecht leefmilieu, terwijl daar wel grootschalige woningbouw was voorgenomen. Bouwend Nederland heeft hier een brandbrief over gestuurd.

Besluit activiteiten leefomgeving

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan diverse milieubelastende activiteiten die een relatie hebben met de bodem. Voorbeelden hiervan zijn graven in de bodem, opslaan van grond, baggerspecie en bouwstoffen en de aanleg van bodemenergiesystemen. Voer je deze activiteiten uit en wil je je voorbereiden op de Omgevingswet, neem dan hier eens een kijkje op deze website waar uitgebreide informatie beschikbaar is over de regels voor deze milieubelastende activiteiten.