Bouwers delen ambities met Tweede Kamerlid Aukje de Vries

woensdag 31 maart 2021

Sander Wubbolts

Regiomanager Regio Noord
Afbeelding Bouwers delen ambities met Tweede Kamerlid Aukje de Vries

Woningbouw en de Lelylijn waren vrijdag 26 maart de rode draad van het digitale werkbezoek van Aukje de Vries. Het Tweede Kamerlid voor de VVD had waardering voor de ambities van de bouwers maar wees ook op de uitdagingen van nu.

De komende 10 jaar moeten er 1 miljoen woningen worden gebouwd. Koninklijke Bouwend Nederland maakte bij de start van het digitale werkbezoek met Aukje de Vries meteen duidelijk dat de bouw en infrasector graag wil helpen om die ambitie te verwezenlijken. Het zou mooi zijn als Den Haag daar de tools voor geeft. Eén daarvan is de landelijke regie op de woningbouwopgaven. En nadrukkelijk naar de regio kijken, want de opgave is niet alleen binnenstedelijk en in de Randstad op te lossen. Koninklijke Bouwend Nederland pleitte er voor daarbij een koppeling met de infrastructuur te maken en te zorgen voor meer financiële middelen in het gemeentefonds voor infra. Bij veel gemeenten is namelijk onvoldoende geld om ruimtelijke ambities als fietspaden en klimaatadaptatie te realiseren.

Kijk verder dan de Lelylijn

Tijdens het werkbezoek was er uitgebreid aandacht voor de Lelylijn. De verwachting is dat de snelle spoorverbinding met de Randstad de natuurlijke trek naar het Noorden zal versterken. Het CBS heeft berekend dat dat er voor kan zorgen dat er in Noord-Nederland vraag gecreëerd wordt voor 100.000 woningen. Ook de impact op de werkgelegenheid zal enorm zijn. Jeroen van Balen, commercieel directeur van Van Wijnen verzekerde het Tweede Kamerlid dat de grote Noordelijke bouwbedrijven commitment hebben afgegeven voor de bouw van de 100.000 woningen. “We kunnen het, we zijn zelfs al aan het investeren om er invulling aan te geven”, kreeg Aukje de Vries mee. Zo bouwt Van Wijnen in Heerenveen momenteel een nieuwe woningfabriek. In deze fabriek kunnen jaarlijks circa 4.000 betaalbare en toekomstbestendige woningen geproduceerd worden.

De nummer acht van de VVD, zelf afkomstig uit Fryslân, vindt de Lelylijn en de positieve effecten ervan een mooi toekomstperspectief. Ze vindt wel dat de discussie niet alleen over de snelle spoorverbinding moet gaan. De Vries wees ook op het feit dat bij positieve besluitvorming over de Lelylijn, deze nog niet op korte termijn gerealiseerd kan zijn. Daarom moet ook goede gekeken wat nu en in de nabije toekomst nodig is en waar behoefte aan is zoals betaalbare woningen. Koninklijke Bouwend Nederland deelt daarin ook dat er goed gekeken moet worden naar de kansen van de bestaande infrastructuur en het belang van investeren daarin. 

Draagvlak en ruimte

De ambitie van de bouwers reikt overigens verder dan 100.000 woningen bouwen. De tien grote bouwers van het Noorden willen bij het realiseren van die ambitie de lat hoog leggen waar het gaat om de CO2-discussie en circulair bouwen. Daarbij denken ze aan emissieloze bouwplaatsen, emissieloos materieel, duurzame materialen. “We willen als Noorden de nieuwe standaard voor Nederland neerzetten”, is het bod van de bouw.

Het aanbod van 100.000 nieuwe woningen vond De Vries fantastisch. Maar er moet dan wel nagedacht worden waar die woningen precies moeten komen. Jaap van Veen, wethouder van de gemeente Heerenveen liet weten dat met omringende gemeenten is gekeken naar reële mogelijkheden. “Als regio Zuid-Oost en de gemeente Fryske Marren kunnen we bij elkaar zo’n 35.000 woningen neerzetten”, was hij stellig. Er is veel draagvlak voor woningbouw, ook in de dorpen. Het is belangrijk om tegelijk te investeren in het landschap.

Belemmeringen wegnemen

Kijkend naar de woningbouwopgave werd vanuit Bouwend Nederland ook de huidige wet- en regelgeving ter sprake gebracht. Over bijvoorbeeld de verhuurdersheffing gaf Bouwend Nederland aan dat het goed is als die zou verdwijnen. Daardoor zou bij woningcorporaties meer ruimte ontstaan voor het bouwen van nieuwe woningen. Wel is het zaak om goed te kijken naar hoe kan worden geborgd dat die bredere financiële armslag daadwerkelijk wordt ingezet voor versnelling van de nieuwbouw voor de woningmarkt.

Ook kwamen zaken als de Flora en Faunawet, de ladder duurzame verstedelijking ter sprake. De bouwers merken dat dergelijke wetten en regels regelmatig een belemmering vormen voor woningbouwprojecten. Met het oog op de woningbouwambitie en de benodigde versnelling om die te realiseren, pleitten ze ervoor dat Den Haag goed kijkt naar dergelijke wetten en regels. De Vries stond daar niet afwijzend tegenover. Ze vroeg de bouwers om een overzicht met concrete voorbeelden waar wet en regelgeving belemmerend werkt en waar dat precies aan ligt.

Aan het eind van de positieve bijeenkomst kreeg het Tweede Kamerlid de uitnodiging om, zodra de coronamaatregelen dat toelaten, deze digitale versie op te volgen met een fysiek werkbezoek.