Standpunt Bouwend Nederland over Bouwstenen voor het Deltaplan

Opbouw woning met Prefab wanden
dinsdag 20 april 2021

220.000 woningen extra bouwen in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland bij realisatie van de Lelylijn, Nedersaksenlijn en versnelling van het bestaande spoor is voor de noordelijke bouwsector haalbaar

Wij hebben begin dit jaar de vraag of het haalbaar is om in een tijdsperiode van 10 tot 15 jaar 100.000 woningen aan de markt toe te voegen, voorgelegd aan bouwbedrijven uit de regio. Toen gefocust op Groningen en Friesland. Er werd unaniem aangegeven dat deze extra woningbouwproductie over verschillende bouwbedrijven in genoemde periode realistisch is. De bouwsector gaat er daarbij vanuit dat de hiervoor benodigde voorwaarden om te kunnen bouwen, bijvoorbeeld voldoende harde plancapaciteit, tijdig worden gecreëerd. Uiteindelijk gaat het in het Deltaplan voor vier provincies om 220.000 additionele woningen. Ambitieus maar haalbaar. Het tijdig betrekken van de omgeving bij dergelijke plannen voor voldoende draagvlak zal daarin ook erg belangrijk zijn. Als bouwsector zetten wij ons graag samen met de overheden in om de noordelijke bijdrage aan de woningbouwopgave in Nederland en het economisch groeipotentieel van het noorden te verzilveren.

Kennis en innovatie in de bouwsector

De noordelijke bouwsector is de afgelopen jaren volop aan het innoveren geslagen. Meerdere fabrieken om prefab woningen of woningelementen te produceren zijn gevestigd in de noordelijke provincies. De leden van Bouwend Nederland hebben volop geïnvesteerd in circulaire en/of modulaire bouw. Hiermee is niet alleen de bouwcapaciteit uitgebreid, maar is ook veel kennis opgedaan.

De haalbaarheid wordt extra ondersteund doordat veel bouwpartijen nu een deel van de huidige (woningbouw)productie structureel buiten de regio realiseren. Men juicht het toe die bouwproductie dichter bij huis te kunnen realiseren. Tegelijkertijd willen wij benadrukken dat wij deze opgave als een opgave voor heel onze achterban zien. Zowel grootbedrijf als lokaal MKB, zowel bouw als infra. De realisatie van de Lelylijn en de daarmee gepaard gaande beoogde uitbreiding van het woningareaal heeft een positief effect op alle sectoren in de bouwsector. Immers, een dergelijke woningbouwopgave kan niet zonder de realisatie van de boven- en ondergrondse infrastructuur, aanleg/inrichting (nieuwe) openbare ruimte, winkelcentra en overige voorzieningen, bijvoorbeeld gekoppeld aan toerisme en recreatie. Onderzoek wijst uit dat elke euro die wordt gestoken in de bouw en infrastructuur leidt tot wel 2,90 euro aan aanvullende investeringen in de economie.

Betrekken van onderwijs

Door het tempo van innovatie is er veel kennis vergaard door de noordelijke bouwsector. In de praktijk zorgt dit er soms voor dat de huidige bouw gerelateerde opleidingen niet altijd meer aansluiten bij de praktijk. Daarom wil de bouwsector graag het onderwijs in het noorden tijdig  betrekken bij deze opgaven. Op deze manier zorgen we voor voldoende en kwalitatief sterke instroom, zodat de productiviteit toeneemt en voldoende vakmensen voor handen zijn tegen de tijd dat we richting uitvoering gaan.

Continuïteit zorgt voor investeringen

De komst van de Lelylijn zorgt voor een economische impuls, waardoor er veel werkgelegenheid wordt gecreëerd. Dit zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid in de noordelijke provincies en zal een positief effect hebben op gemeenten in de provincies die nu tegen krimp aanzitten. De ambitie om 220.000 woningen te bouwen, gaat niet ten koste van de bestaande bouw in de provincies. Het zorgt in onze ogen juist voor versterking. Deze ambitie zorgt ervoor dat de bouwsector in Noord-Nederland langjarig voldoende continuïteit krijgt. Continuïteit maakt dat de bouw makkelijker kan investeren in innovatie en de mogelijkheid krijgt deze investeringen terug te verdienen. Het is daarom van belang dat het aankomende kabinet snel duidelijkheid verschaft over Bouwstenen voor het Deltaplan. De bestaande woningvoorraad staat voor een grote verduurzamingsopgave. Wat ons betreft kunnen we beide opgaven aan elkaar koppelen en elkaar enorm versterken.

Koppelen van maatschappelijke opgaven

Dankzij deze ambitie worden wij als bouwsector beter in staat gesteld om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven. De slimme bouwconcepten kunnen door deze opschaling versneld worden doorontwikkeld. Zo zorgen we voor een versnelde introductie circulaire (modulaire)woningbouw. Daarnaast willen we een stevige CO2-reductie bewerkstelligen door in te zetten op emissiearme of emissieloze bouwplaatsen en slimme bouwlogistiek. Het verduurzamen van ons materieel en onze voertuigen zien we dan ook als onderdeel van de opgave. Noord-Nederland kan hiermee het referentiekader voor de rest van Nederland worden. Sander Wubbolts: “wij laten zien dat het hier kan door innovatie, onderwijs, duurzaamheid en circulariteit op een slimme manier te integreren bij de realisatie van de Lelylijn en de (additionele) woningbouwopgave.”

Meer informatie over Bouwstenen voor het Deltaplan vindt u hier.

Sander Wubbolts regiomanager regio noord