Terugblik op een feestelijke Algemene Ledenvergadering

donderdag 3 juni 2021

Harold Lever

voorzitter en secretaris vakgroep ondergrondse netwerken en grondwater
Afbeelding Terugblik op een feestelijke Algemene Ledenvergadering

Dinsdagmiddag 1 juni was de Algemene Ledenvergadering van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (vakgroep ONG). Dit keer een vergadering met een feestelijk tintje: de vakgroep en haar rechtsvoorgangers bestaan dit jaar 80 jaar!

De vergadering werd geopend met de felicitaties van Maxime Verhagen voor het 80 jarig jubileum en de mededeling dat er twee nieuwe leden aanwezig zijn: Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. en Verkley Kabels & Leidingen. Guido van Tongeren en Fries Heinis hebben namens het bestuur Koninklijke Bouwend Nederland de leden bijgepraat. In het huishoudelijk gedeelte is de financiële situatie van de vakgroep toegelicht (gelukkig gezond) en zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd van de vakgroep, Rik Alsema en Guido van Tongeren In het inhoudelijke gedeelte waren er twee presentaties: emissieloos bouwen door Wendy van Schaik namens De Groene Koers en 'Het net van de toekomst' door Bram Sieben namens Netbeheer Nederland. Lees verder voor een verdieping.

Highlights ontwikkelingen

Guido van Tongeren, als lid van het dagelijks bestuur en lid van de vakgroep ONG, benoemt dat er een aantal punten sterk spelen binnen het bestuur van Bouwend Nederland.

 • Bestuurlijke vernieuwing binnen dagelijks bestuur Infra. Er is een plan in de maak voor meer slagkracht voor het Infra deel binnen KBNL. Een van de punten is dat Guido van Tongeren voor de vakgroep ONG aanspreekpunt blijft, waardoor er korte lijnen zijn om (actuele) punten snel te kunnen opschalen en op de bestuurstafel te krijgen. Hier hoort ook de lobby bij voor het Infra budget, niet alleen op rijks- maar ook gemeentelijk niveau, om ervoor te zorgen dat de infrastructuur niet in gevaar komt door structurele tekorten. Dit geld is niet alleen nodig voor projecten ook voor opleidingen en behouden van de arbeidskrachten.
 • Update stikstof. Als KBNL hebben we een akkoord kunnen sluiten over emissie reductie van stikstof. Dit akkoord wordt meegegeven aan de nieuwe formatie/regering. Tot 2030 moet er onvoorstelbaar veel gebeuren om een reductie te realiseren van 26%, met een opschaling naar 40%. Deze 40% reductie is ook nodig om ruimte te creëren om projecten door te kunnen laten gaan. Hiervoor is wel een investering nodig van 1,7 miljard.
 • Materiaalprijzen. Voor een aantal materialen rijzen de prijzen en levertijden de pan uit. Dit probleem speelt bij veel sectoren en staat hoog op diverse agenda's. Als KBNL hebben we dit ook hoog op de agenda staan en bieden we hulp aan leden in relatie tot de prijsstijgingen en binnenkort volgt een handreiking over levertijden. Op 8 juni is een voorlopig laatste halfuur sessie via Teams vanuit afdeling Oost Brabant.
 • Fries Heinis benoemt nog dat het algemeen bestuur heeft besloten om akkoord te gaan met het cao-resultaat voor een nieuwe cao Bouw&Infra. Op 17 juni tussen 13.00 en 14.00 uur is er een online webinar.
 • Guido van Tongeren nodigt een ieder uit om met hem contact op te nemen bij signalen dat opdrachtgevers op verkeerde gronden werk gunnen aan partijen die goedkoop werken, bijvoorbeeld omdat ze het met duurzaamheid niet zo nauw nemen. Hoe concreter het signaal hoe beter.

De Groene Koers

De Groene Koers is het sectorplatform van Bouw&Infra (inclusief groenvoorziening), dat samenwerkt aan een uitstootvrije sector in 2030 door emissiereductie van mobiele werktuigen in de bouw, infra en groensector. Het samenwerkingsverband gaat van wetgever tot gebruiker en alles wat daar tussen zit. Het is een programma zonder geld dat de samenwerking opzoekt met andere initiatieven, zoals Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het speerpunt van De Groene Koers is kennis genereren en verrijken vanuit de praktijk (koersprojecten) en deze delen, gericht op emissiereductie (2030) en niet emissievrij (2050). Lidbedrijf Baas B.V. gaat een koersproject starten rondom het gebruik van elektrische minigravers. De hele presentatie van Wendy van Schaik over De Groene Koers is hier terug te kijken. Heb jij goede voorbeelden van emissievrij werken of een idee voor een koersproject, neem contact op met Wendy van Schaik. In de algemene ledenvergadering signaleren wij de grote behoefte voor een werksessie emissieloos bouwen en binnenkort volgt hier meer informatie over.

Vakgroeponderwerpen

Belangrijke lobby onderwerpen waarbij we actief betrokken zijn, is de aanbesteding SION en de omgevingsverordening provincie Noord-Brabant. De zittingsperiode van een drietal bestuursleden van het bestuur van de vakgroep ONG, is formeel overschreden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt ingestemd met de voordracht van Rik Alsema (Alsema B.V.) en Guido van Tongeren (Henk van Tongeren Water & Techniek) als bestuursleden voor de kiesgroepen kabels en leidingen midden/klein, respectievelijk bemalen en boren. Nogmaals gefeliciteerd Rik en Guido! Er staat nu nog één vacature voor bestuurslid open. Wil jij jezelf kandidaat stellen of iemand anders voordragen neem contact op met Harold Lever. In de vergadering wordt middels stemmen besloten om binnen het bestuur om het onderscheid in de verdeling tussen kabels en leidingen te laten vervallen. Geplande vakgroep-activiteiten voor het resterende jaar zijn (mede afhankelijk van geldende coronamaatregelen):

 • 14 juni overleg ledengroep combi
 • 7 juli overleg ledengroep warmte
 • 17 september jaardiner
 • 19 november ledenvergadering

Het net van de toekomst

Bram Sieben, werkzaam bij Alliander, presenteert namens Netbeheer Nederland de recent gepubliceerde studie; de integrale energiesysteem verkenning 2030-2050 'het energiesysteem van de toekomst'. De hoofdconclusies van de analyse zijn:

 • Zeer fors uitbreiden en aanpassen van energie-infrastructuren is nodig;
 • Grote behoefte aan (nieuwe vormen van) flexibiliteitsmiddelen (opslag);
 • Kosten en ruimtebeslag nemen toe;
 • Omvang en locatie keuze van flexibiliteitsmiddelen hebben impact op de elektriciteitsinfrastructuur;
 • Grote versnelling is noodzakelijk, daarop afgestemd de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel;
 • Langetermijnperspectief en integraliteit van scenario’s zijn noodzakelijk.

Bram Sieben sluit zijn presentatie af met ideeën om samen op te trekken in de voorbereiding naar de (versnelling van) de energietransitie, zoals regie en planbaarheid, arbeidsmarkt en de operationele kant van de samenwerking: veiligheid, ketensamenwerking en innovatie. Bekijk hier een samenvatting en het hele rapport. Zijn er vragen neem contact op met Peter Blesgraaf of Harold Lever.

Break-out-rooms

 • Graafschadepreventie: In de break-out-room graafschade preventie is er de zorg gedeeld hoe we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat de hele graafketen werkt zoals bedoeld in de Wibon en CROW500. De grootste uitdaging wordt gezien om met elkaar er voor te zorgen dat de focus komt op de voorkant van het traject, bij de initiatiefnemer. Het voorkomen van graafschade in de praktijk tijdens de uitvoering start al in de initiatieffase. Voor vragen over graafschade preventie of de behoefte om met vertegenwoordigers namens Bouwend Nederland in KLO in gesprek te komen neem contact op met Yvonne de Rijck.

 • De Break out room Opleidingen stond in het teken van de Drillster app. Dit is een app waarmee we onze medewerkers op een laagdrempelige en speelse wijze kunnen voorbereiden op examens en waarmee heel wat examenstress kan worden weggenomen. Nadat we de aanleiding voor een dergelijke app en de voordelen hiervan hebben besproken, kregen de deelnemers aan de workshop een demofilmpje te zien. Vervolgens gingen we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en wensen vanuit de branche. De uitdrukkelijke wens is om de app in te zetten voor bijvoorbeeld BEI VIAG, maar ook voor bedrijfsgerelateerde onderwerpen zoals Onboarding. We nemen dit mee in de verdere uitwerking. Voor meer vragen over opleidingen neem contact op met Bernadette Maat- de Boer.

 • Net van de toekomst: Hier is vanuit verschillende invalshoeken doorgepraat met Bram Sieben over zijn presentatie. Wat betekent dit voor het bestaande gasnet? Tijdens deze break-out komt naar voren dat de leden het als positief ervaren dat er nu een eerste integraal perspectief is voor het speelveld waar binnen de energie-infrastructuur zal worden aangepast. De ontwikkelingen vragen misschien om andere samenwerkingsvormen. naarmate er meer zicht is op de opdrachtenstroom en continuïteit ervan, zullen aannemers zich gerichter kunnen voorbereiden. Eén ding is zeker: we hebben een gemeenschappelijk belang bij het goed opleidingen van voldoende vakbekwaam personeel. Bij vragen neem contact op met Peter Blesgraaf of Harold Lever.

Iedereen dank voor de aanwezigheid en inbreng in de Algemene Ledenvergadering en proost op het 80-jarig jubileum van de vakgroep en haar voorgangers!

Alle presentaties zijn op te vragen bij het secretariaat en zullen binnenkort worden nagezonden aan de aangemelde deelnemers. Voor meer informatie neem contact op met Harold Lever.