Mogen mijn contactgegevens zomaar gebruikt worden?

BPFV geeft antwoord

maandag 12 juli 2021

Irene Taal

Secretaresse vakgroep GLAS
Afbeelding Mogen mijn contactgegevens zomaar gebruikt worden?

Een paar weken geleden heeft BPFV een oproep gedaan bij de leden van Vakgroep GLAS om contactgegevens van medewerkers door te geven. De belangrijkste reden hiervoor is dat de papieren communicatie tot een minimum beperkt wordt. Het is veel eenvoudiger en goedkoper om via e-mail te communiceren . De drempel om te communiceren wordt hiermee dan ook substantieel verlaagd. Dit is in het voordeel van zowel BPFV als de medewerker.

Van een paar leden ontving BPFV vragen of de handelswijze van BPFV niet in strijd is met de AVG. Onderstaand vinden jullie de reactie van BPFV.

De jurist van BPFV heeft de kwestie bekeken en komt tot de conclusie dat de aanpak volgens de AVG is toegestaan. Zij geeft daarvoor de volgende onderbouwing:


'In de AVG staan zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Indien er aan één daarvan is voldaan, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. We kunnen hier aansluiting zoeken bij twee grondslagen: (i) uitvoering van een overeenkomst, en (ii) gerechtvaardigd belang. Dat we hebben geadviseerd om de werknemers de mogelijkheid te bieden om binnen een redelijke termijn bij de werkgever bezwaar te maken tegen de verstrekking van het e-mailadres aan het pensioenfonds, is ingegeven vanuit de informatieplicht. Dit is niet strikt noodzakelijk. 

Er is denk ik onduidelijkheid ontstaan bij de juristen die in eerdere e-mails worden aangehaald omdat er op de website van het fonds wordt vermeld dat niet zomaar e-mailadressen aan het fonds kunnen worden gegeven. De juristen zijn waarschijnlijk naar aanleiding hiervan aansluiting gaan zoeken bij één van de zes andere grondslagen die in de AVG wordt vermeld: toestemming van de persoon om wie het gaat. Dit is echter hier niet van toepassing omdat we aansluiting kunnen zoeken bij twee andere grondslagen'. 

Dan werd er in ook nog gesproken over een mogelijke machtsverhouding. Onze jurist zegt daarover het volgende:

'Er is een grondslag nodig om gegevens te verwerken – daar is hier aan voldaan. Omdat het hier om twee andere grondslagen dan toestemming van de desbetreffende werknemer gaat, is of er sprake is van een machtsverhouding niet relevant'.