Niet rijk rekenen met kostenreducties Klimaatakkoord

Column in FD special Vastgoed

Duurzame woningbouw

Ik ben blij dat er na 1,5 jaar een Klimaatakkoord ligt. Het biedt veel aanknopingspunten om te starten met de energietransitie in de Gebouwde Omgeving. Tijdens de onderhandelingen pleitten wij voor realisme en de juiste condities waarmee uitvoerders van deze enorme opgave hun verantwoordelijkheden kunnen nemen. Voor bouwers is continue marktvolume belangrijk om verder te kunnen investeren in verduurzaming. Het Klimaatakkoord gaat er vanuit dat opschaling ervoor zorgt dat marktpartijen fors goedkoper kunnen leveren. Aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving benadrukte Bouwend Nederland steeds dat Diederik Samsom zich niet rijk moest rekenen met de gehanteerde kostenreducties tot wel 45%.

Het Klimaatakkoord gaat uit van een mogelijke kostenreductie van 25% over alle bouwactiviteiten ten opzichte van 2017. En tot wel 45% kostendaling op een hybride warmtepomp. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) hield de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving tegen het licht. Dit rapport bevestigt dat aan deze bovengrens geen realiteitswaarde kan worden toegekend.

Er wordt - volgens het EIB - te weinig rekening gehouden met kostenverhogingen door stijging van lonen, grondstoffen en verscherpte bouwregelgeving. EIB ziet conflicterende en onrealistische uitgangspunten. Hoge ambities gaan niet samen met lastenneutraliteit voor woningeigenaren en beperkte kosten voor de overheid.

Volgens de G40 blijft de regierol van gemeenten daarnaast onbenoemd en onuitgewerkt in het Klimaatakkoord. Op dit punt deel ik de zorg van het netwerk van 40 (middel)grote steden. Om de klimaatdoelen te halen moet duidelijk zijn wie de regisseur is. Alle partijen moeten weten waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Wij staan achter de doelstellingen van het Klimaatakkoord, maar herkennen ons in de commentaren van het EIB. Op korte termijn willen wij aan de slag met het grootschalig verduurzamen van corporatiewoningen via de ‘Startmotor’. Bouwers willen ervaring opdoen met efficiënter, slimmer en op grote schaal verduurzamen. Op onderdelen kan de bouwsector volgens het EIB wel een efficiencywinst halen van 10-15%.

Ik hoop dat het onderzoek van EIB aanleiding geeft om de doorrekening van het PBL te herzien. Bij de verdere uitwerking moeten we uitgaan van realistische cijfers. Anders worden we ingehaald door de realiteit. Partijen die daadwerkelijk een rol hebben in de energietransitie moeten in staat zijn deze te pakken. Maar regel hiervoor wel dat zij de condities krijgen waarmee ze daadwerkelijk aan de slag kunnen! Laten we er samen de schouders onder zetten.