Uitsluitingsgronden

Afbeelding Uitsluitingsgronden

Uitsluitingsgronden zijn criteria die zijn opgenomen in de Europese Richtlijnen, de Aanbestedingswet en ARW 2016.  Er bestaan twee soorten uitsluitingsgronden: de verplichte en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Verplichte uitsluiting inschrijver

Als een inschrijver voldoet aan een van de verplichte uitsluitingsgronden, dan moet de aanbestedende dienst deze inschrijver uitsluiten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. Het betreft de volgende criteria: deelname aan een criminele organisatie, omkoping van een ambtenaar, valsheid in geschrifte, fraude met EG-subsidie, omkoping van anderen dan ambtenaren, heling en witwassen. Het moet hierbij wel steeds gaan om een onherroepelijke veroordeling door de strafrechter.

Mogelijke uitsluiting inschrijver

Als een inschrijver voldoet aan een van de facultatieve uitsluitingsgronden kan de aanbestedende dienst deze inschrijver uitsluiten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. Een inschrijver kan uitgesloten worden als:

  • die in staat van faillissement of liquidatie of surseance van betaling verkeert;
  • diens faillissement, liquidatie of surseance is aangevraagd;
  • jegens hem een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde is gedaan waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels;
  • hij in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan;
  • hij zijn sociale zekerheidsbijdragen niet heeft voldaan;
  • hij niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen aan de belastingdienst;
  • hij zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen of deze helemaal niet heeft verstrekt.

Een facultatieve uitsluitingsgrond kan slechts worden toegepast indien de aanbesteder deze van toepassing heeft verklaard en een beslissing tot uitsluiting moet zijn getoetst aan de beginselen van proportionaliteit en non-discriminatie.

Bezwaar maken

Ben je uitgesloten van deelname aan een aanbesteding, dan kan dat alleen op basis van de verplichte of facultatieve uitsluitingsgronden. Een aanbestedende dienst kan zelf geen aanvullende uitsluitingsgronden opvoeren. Gebeurt dat toch, of vindt een aanbestedende dienst ten onrechte dat je uitgesloten moet worden, dan moet je zo spoedig mogelijk bezwaar aantekenen bij de aanbestedende dienst.