Wie zijn de spelers in het bevingsgebied?

Afbeelding Wie zijn de spelers in het bevingsgebied?

Sinds de aardbeving van Huizinge in 2012 spelen steeds meer partijen een rol in het aardbevingsdossier. Hier staan de partijen die het meest relevant zijn voor de bouwsector.

Overheden

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
De NCG heeft de regie op het aardbevingsbestendig maken van de huizen, gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen. De aanpak van deze opgave is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. De NCG valt onder verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Het Centrum Veilig Wonen werkt onder regie van de NCG.

Sinds begin 2015 coördineert de NCG namens tien Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Rijksoverheid het versterken van woningen en het verbeteren van schadeherstel. Maar ook het vergroten van de leefbaarheid, duurzaamheid en regionale economie.

De NCG houdt een totaaloverzicht bij van organisaties die zich bezighouden met de problemen door bodembeweging als gevolg van gaswinning.

Bouwend Nederland voert periodiek overleg met de NCG. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en om het belang van de leden te behartigen. 

Provincie en gemeenten
De provincie en gemeenten in het aardbevingsgebied informeren bewoners over regiospecifieke ontwikkelingen en plannen. Dit zijn:

   
Provincie Groningen Gemeente Appingedam
Gemeente Bedum Gemeente De Marne
Gemeente Delfzijl Gemeente Eemsmond
Gemeente Groningen Gemeente Loppersum
Gemeente Midden-Groningen Gemeente Ten Boer
Gemeente Winsum  

Bouwend Nederland voert periodiek bestuurlijk overleg met de provincie en een deel van de gemeenten. 

Kennis en advies

BuildinG
BuildinG is hét kennis- en innovatiecentrum en testhal voor toekomstbestendig bouwen. In BuildinG komen ondernemers, onderzoekers en overheden samen om nieuwe producten te testen, ontwikkelen en demonstreren die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden. Aardbevingsbestendig, levensloopbestending en energiezuinig.

BuildinG biedt onder meer:
• Kennis: kennisplatform Bouwen en Versterken, MKB loket, BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw, Coalitie Gezond Wonen
• Testhal: testfacilteiten zoals een triltafel en cyclische vlaktester, Innovatiegevel, Proeftuin, Huis van Morgen en het HEAT House.
• Netwerk: het BuildinG Innovators NetworK (BINK)

Stichting BuildinG is een initiatief van de Economic Board Groningen en de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met TNO en Bouwend Nederland.

EPI-Kenniscentrum
EPI-kenniscentrum verzorgt aardbevingsgerelateerde kennisdeling op het gebied van o.a. bouwen, techniek, veiligheid, psychosociale gevolgen en innovatie. Alfa-college, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen hebben hun krachten gebundeld in EPI-kenniscentrum. Via de pijlers Educatie, Praktijk en Innovatie (EPI) verzorgen zij onder meer opleidingen, trainingen, kennisbijeenkomsten, excursies en symposia, op elk niveau en indien gewenst op maat gemaakt. Daarbij werken zij samen met het bedrijfsleven en de overheid en voorzien zo de huidige en toekomstige (beroeps)bevolking van relevante kennis en vaardigheden. Het EPI-Kenniscentrum geeft o.a. invulling aan de scholingsopgaven vanuit de erkenningsregeling. Tevens zijn zij betrokken bij BuildinG.

Hanzehogeschool Groningen
Het lectoraat Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Hanzehogeschool Groningen doet praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de ondergrond en de uitwerking op de Groningse bovengrond en de consequenties die dat heeft op de gebouwde omgeving en de leefbaarheid in het gebied. Sinds 1 mei 2017 is Ihsan Bal lector bij het lectoraat Aardbevingsbestendig & Kansrijk Groningen.
De Hanzehogeschool Groningen heeft samen met de Economic Board Groningen, TNO en Bouwend Nederland BuildinG ontwikkeld. Het lectoraat speelt een belangrijke rol bij het invullen en uitvoeren van het onderzoeksprogramma van BuildinG.

Bouwend Nederland werkt samen met de Hanzehogeschool op gebied van (projecten over) instroom en onderwijs en (toegepast) onderzoek. 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Het KNMI is het onafhankelijke nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie. Het KNMI verricht metingen en doet onderzoek naar sterkte, impact en oorzaak van trillingen in de ondergrond en atmosfeer. Ze hebben de wettelijke taak om de Nederlandse bevolking voor te lichten over de seismische activiteit in en rondom Nederland.

De Bouwagenda
Een uniek samenwerkingsverband vanuit alle gelederen van de bouwsector - overheid, kennisinstellingen, markt en belangengroepen - heeft een ambitieus plan van aanpak opgesteld om grote maatschappelijke opgaven als verduurzaming, circulair en klimaatbestendig op te pakken: De Bouwagenda. De Bouwagenda heeft meerdere roadmaps, waaronder roadmap 11: aardbevingsbestendig bouwen en renoveren. Bouwend Nederland is partner in de Bouwagenda en zodoende nauw betrokken.

Uitvoering en productie

Centrum Veilig Wonen
Het Centrum Veilig Wonen (CVW) is een advies- en uitvoeringsorganisatie in het gebied van het Groninger gasveld. CVW zet zich in voor het versterken en daar waar mogelijk verduurzamen van woningen en gebouwen in het gebied. Het CVW verricht zijn werkzaamheden in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NAM is aansprakelijk voor de kosten van versterking van gebouwen en de kosten die daarmee samenhangen en is contracthouder van CVW.

Onder politieke invloed verandert de rol van het CVW voortdurend. Tot 19 maart 2018 was het CVW de organisatie die verantwoordelijk was voor het afhandelen van schades aan gebouwen als gevolg van aardbevingen. Er is vanaf 19 maart 2018 een nieuw schadeloket beschikbaar voor de nieuwe meldingen van aardbevingsschade. Het CVW handelt nog wel een serie oude complexe schadegevallen af en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterkingsopgave.

Bouwend Nederland voert periodiek overleg met het CVW. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en om het belang van de leden te behartigen. 

Nederlandse Aardolie Maatschappij
De NAM levert energie aan de samenleving en de industrie. De aandeelhouders van de NAM zijn Shell en Exxonmobil. De Nederlandse Aardolie Maatschappij is aansprakelijk voor de (im)materiële schade van gedupeerden van aardbevingen als gevolg van de gaswinning. De NAM herstelt aardbevingsschade van voor 1 januari 2015. Het CVW is na 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het herstellen van schade, veroorzaakt door de aardbevingen. NAM heeft de afhandeling van schade in de loop van 2015 gefaseerd aan CVW overgedragen. Vanaf 19 maart 2018 kunnen gedupeerden terecht bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Eind maart 2018 heeft het kabinet besloten dat uiterlijk in 2030 de gaskraan in Groningen helemaal dicht moet. Dit zal uiteraard consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van de NAM.

Markt- en brancheorganisaties

VNO-NCW
Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Zij spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren.

Bouwend Nederland
Bouwend Nederland zet zich binnen het aardbevingsdossier in voor de belangen van bouw- en infrabedrijven. Daarvoor voeren wij een brede lobby binnen het aardbevingsdossier, waarbij wij met vele partijen regelmatig om tafel zitten. 

VNconstructeurs
VNconstructeurs is de branchevereniging voor constructeurs. Een groot deel van de engineeringsopgave in het aardbevingsdossier ligt bij de constructeurs. Bouwend Nederland en VNconstructeurs werken als ketenpartners samen.

Branchevereniging Nederlandse Architecten
De BNA is een branchevereniging voor architecten. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid voert de BNA de campagne #beterbouwningrunn. Voorbij de scheur, vanuit een integrale aanpak waarin veiligheid, toekomstperspectief en ruimtelijke kwaliteit. Bouwend Nederland en BNA werken als ketenpartners samen.

Fondsen

Economic Board Groningen
Economic Board Groningen richt zich op de versterking van de economie in het aardbevingsgebied. Daarvoor is 97,5 miljoen euro voor een periode van vijf jaar beschikbaar gesteld door de NAM en de provincie Groningen.
Daarnaast heeft het EBG samen met TNO, Hanzehogeschool Groningen en Bouwend Nederland BuildinG opgezet

Maatschappelijke en bewonersorganisaties

Vereniging Groninger Dorpen
De Vereniging Groninger Dorpen zet zich in voor de leefbaarheid op het platteland en komt op voor de belangen van dorpsbewoners.

Groninger Gasberaad
Het Groninger Gasberaad wil zorgen dat bij het opstellen en uitvoeren van alle maatregelen inwoners maximaal betrokken zijn en het aardbevingsgebied zijn unieke karakter en identiteit behoudt. Het Groninger Gasberaad is een collectief van maatschappelijke organisaties. Het Groninger Gasberaad is onderdeel van de Maatschappelijke stuurgroep. De Nationaal Coördinator Groningen vraagt advies aan deze stuurgroep over te nemen beleidsbesluiten.

Vlink
Vlink is een platform dat zich inzet voor meer veiligheidsbewustzijn in het aardbevingsgebied in Groningen. Het doel van Vlink is om nul ongevallen in de bouwsector in het aardbevingsgebied te realiseren.