Toepassingen en voordelen

Building Information Modeling (BIM)

Virtueel Bouwen kent vele toepassingen die zijn verdeeld over de hele levenscyclus van een bouwwerk. In de onderstaande figuur is een aantal toepassingen schematisch weergegeven rondom een centraal BIM. De toepassingen of functies van Virtueel Bouwen worden geavanceerder naarmate de informatiedichtheid van het BIM en de uitwisselbaarheid van deze informatie groter worden.

 

Voordelen

De voordelen van werken met  de BIM-methodiek staan beschreven in het little BIM-document. Voor een snel inzicht volgt hieronder beknopt een aantal voordelen: naast theoretisch beschreven voordelen zijn er ook bewezen praktijkvoordelen met bijbehorende doorverwijzingen.

Theoretische voordelen
 • Het is vrijwel de enige manier om in complexe projecten of ingewikkelde omgevingen de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste personen te brengen.
 • Er is een snellere uitwisseling van gegevens mogelijk, met kortere ontwerp- en bouwtijden.
 • Vermindering van ontwerp- en bouwfouten; minder faalkosten.
 • Het is gereedschap voor bouwprocesmanagement met als gevolg een verhoging van de productiviteit en vermindering van faalkosten. Het is gereedschap voor integraal bouwen, het optimaliseren van het gebouw- en installatieconcept, het toetsen van het ontwerp aan bouwregelgeving, met als gevolg een optimalisering van de toegevoegde waarde voor de klant en onderscheidend vermogen voor het bouwbedrijf.
 • Al in de ontwerpfase kunnen we een gedetailleerde indruk krijgen van het totale ontwerp. Ontwerpfouten komen door de controle op knelpunten (clashes) niet pas in de uitvoeringsfase aan het licht.
 • De bouwpartijen werken samen aan één model voor het bouwwerk. Hierdoor ontstaan transparantie, eenduidige communicatie en minder faalkosten.
 • Door visualisatie kunnen alle alternatieven vooraf worden afgewogen. We kunnen de klant een realistisch beeld geven die daardoor in staat is om mee te denken. De communicatie met de klant verbetert.
 • Doordat alle informatie van alle partijen bij elkaar is gezet en is gekoppeld, is de kans op miscommunicatie tijdens informatieoverdracht in het proces nihil.
 • Door visualisatie en koppeling van informatie uit de hele bouwprocesketen ontstaat tijdwinst. Hierdoor hebben we meer tijd om het bouwwerk te optimaliseren en kunnen we sneller bouwen.
 • De totale waarde van het gebouw wordt verhoogd in termen van duurzaamheid, constructieve veiligheid en raakvlakbeheersing. We kunnen in een vroeger stadium en veel beter zien wat de effecten zijn van het ontwerp. Het proces en het doel zijn voor alle partijen meer transparant.
 • De geometrie, maar ook vele andere eigenschappen, voldoen aan standaarden waardoor iedere partij weet wat hij moet leveren om het bouwwerk als samengesteld geheel te produceren.