De cao BTER Collectieve ongevallenverzekering

Veelgestelde vragen

Afbeelding De cao BTER Collectieve ongevallenverzekering

In de cao Bouw & Infra en in de cao Bedrijfstakeigen regeling bouw, zijn bepalingen opgenomen over de collectieve ongevallen verzekering. De werkgever draagt hiervoor maandelijks of per loonperiode een premie af aan het zogeheten D-fonds. Wat houdt de collectieve ongevallen verzekering in? Wie valt er onder deze verzekering en wat zijn voorwaarden?

Is al mijn personeel verzekerd via de Collectieve Ongevallenregeling (D-fonds)?

Nee, onder de regeling vallen uitsluitend de volgende groepen werknemers:

  • Werknemers die vallen onder de definitie ‘bouwplaatswerknemer’ of UTA-werknemer’ van de cao.
  • Overige werknemers op wie de cao voor de Bouwnijverheid van toepassing is met een werkweek van minimaal 10 werkuren.
  • Stagiairs waarop de Stageregeling van de Bouw van toepassing is.


Wij organiseren een personeelsuitje. Moeten we hiervoor aparte verzekeringen regelen?

Binnen de bouw kennen we de Collectieve Ongevallenregeling (D-fonds). Deze regeling is echter beperkt tot de onder de cao vallende personen en de stagiairs waarop de stageregeling van de Bouw van toepassing is. Daarnaast heeft de regeling enkel betrekking op beroepsgerelateerde activiteiten. Een personeelsuitje kan buiten deze omschrijving vallen. Derden die deelnemen aan het personeelsuitje kunnen dus ook geen beroep doen op deze regeling.

Veel leden hebben een aanvullende collectieve ongevallenverzekering met een 24-uursdekking afgesloten. Deze biedt voor ondergeschikten veelal dekking, maar niet voor overige deelnemers.

Een personeelsuitje valt meestal niet onder de omschrijving van de aansprakelijkheidsverzekering. Of er dekking is op de aansprakelijkheidsverzekering hangt nauw samen met de te organiseren activiteiten. Ons advies is dan ook hierover contact op te nemen met de verzekeringsadviseur en wellicht is een specifieke evenementenverzekering een zinvolle aanvulling.

Dekt de Collectieve Ongevallenregeling ook ongevallen buiten werktijd?

Nee, de Collectieve Ongevallenregeling dekt uitsluitend ongevallen gedurende de tijd dat de deelnemer werkzaamheden voor zijn werkgever verricht en het rechtstreeks komen en gaan van huis naar de plaats waar de arbeid wordt verricht. Onder deze omschrijving vallen ook beroepsgerelateerde activiteiten.

Dit kan een reden zijn om een aanvullende collectieve ongevallen verzekering sluiten met een 24-uurs dekking. Dit kan bijvoorbeeld via de Ongevallenverzekering van de Bouwend Nederland verzekeringsmantel.

Een werknemer heeft tijdens zijn werkzaamheden, letsel opgelopen aan zijn hand. Kan hij een beroep doen op de Collectieve Ongevallen Verzekering?

Als het letsel betreft dat onder de dekking van de Collectieve Ongevallen Verzekering valt, kan de werknemer inderdaad beroep op deze verzekering doen. Download de voorwaarden van de Collectieve Ongevallen Verzekering. Het is verstandig om zo gauw mogelijk contact op te nemen met de uitvoerder van de Collectieve Ongevallen Verzekering, Aon Risk Solutions (010-448 78 21).

Hoe kan ik een ongeval melden?

De werknemer of de werkgever meldt het ongeval aan Aon Risk Solutions. Dat kan door het sturen van een formulier waarin het ongeval wordt gemeld.

Bij Aon Risk Solutions kun je formulieren aanvragen die nodig zijn om melding te maken van een ongeval. Of bel Aon Risk Solutions, telefoon 010-448 74 81.

Meldingen stuur je naar:
Aon Risk Solutions
Postbus 518
3000 AM Rotterdam

Dodelijke ongevallen moeten telefonisch gemeld worden door de werkgever of nabestaande bij Aon Risk Solutions. Dat moet minimaal 48 uur voor de begrafenis of crematie gebeuren. Bel met Aon Risk Solutions, telefoon 010-448 78 21.

Relevant

  • Onderwerp
Onderwerp O&O fonds
  • Onderwerp
  • Thema