Energiezuinige bestaande bouw

Helen Visser

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Duurzaam bouwen Schoonebeek Drenthe

Doelstellingen: Vanaf 2050 zijn alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal. De 2,4 miljoen corporatiewoningen hebben in 2021 een gemiddeld energielabel B. De CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving is in 2030 met 3,4 Mton afgenomen ten opzichte van 1990.

Om de doelstellingen voor de gebouwde omgeving te halen is (nog) meer inzet op gebouw gebonden maatregelen (bouw & installatietechnisch) en duurzame energieopwekking noodzakelijk. Onderdeel is niet alleen het ontwikkelen van een goed aanbod, ook het actief stimuleren van de vraagzijde is essentieel.

Er zullen steeds meer integrale concepten ontstaan. Hoe die er in 2030, laat staan 2050, uitzien is niet geheel te voorspellen. Ook moet er veel gebeuren ten aanzien van nieuwe energietransportnetwerken en opslagmogelijkheden. Deze ontwikkelingen zijn mede afhankelijk van allerlei economische en geopolitieke scenario’s.

Het Klimaatakkoord legt voor 5 sectoren, waaronder de gebouwde omgeving vast waar de komende jaren op ingezet wordt om de energietransitie (verder) vorm te geven.

Huidige situatie 

Woningen zijn het grootste deel van de bestaande omgeving Van de 7,8 miljoen woningen in Nederland (per 1 januari 2019) particulier en huur, zijn circa 3,7 miljoen woningen voorzien van een energielabel. Dit komt overeen met 47% van de totale woningvoorraad. De label verdeling is per januari 2019 als volgt: Circa 17% van de woningen heeft een A label, 16% een B label. Energielabel C komt het vaakst voor (30%). 67% van alle woningen in Nederland had op januari 2019 een energielabel C of lager.

Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Bouwend Nederland onderschrijft de doelstellingen van het akkoord om in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot te realiseren dan in 1990. In de uitvoering is het belangrijk dat de condities voor handelen geregeld worden voor partijen die aan de lat staan. Technisch is al heel veel mogelijk. Om (nog) verder te kunnen innoveren en investeren hebben bouwbedrijven zicht nodig op een continue vraag van opdrachtgevers. Bouwend Nederland is gematigd positief over het Klimaatakkoord. Het akkoord bevat voldoende aanknopingspunten om een start te maken met opschaling. Maar om daadwerkelijk snel tot uitvoering en opschaling te komen moeten de benodigde randvoorwaarden om beter te kunnen innoveren, isoleren en faseren verder gerealiseerd worden.  Zie onze pagina over Klimaatakkoord voor meer informatie en de gevolgen voor de bestaande bouw.

Programma Aardgasvrije wijken

Om de ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen te verduurzamen is een gestructureerde en gefaseerde wijkgerichte aanpak nodig om tot opschaling te komen. Het doel van het Programma wijkgerichte aanpak is om in proeftuinwijken te experimenteren en ervaring op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. In 2018 is gestart met de eerste tranche van 27 proeftuinen. De gemeenten krijgen hiervoor een bijdrage van de Rijksoverheid. De wijkaanpak zorgt voor volume en spreiding van de vraagkant en geeft voor ondernemers aan de aanbodzijde groeipotentie om te kunnen investeren in product- en marktonwikkeling.

Vanaf medio september 2019 tot 1 maart 2020 kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen voor aardgasvrije proeftuinen. Bouwend Nederland heeft vanuit de Adviescommissie een actieve rol bij de het beoordelen van de aanvragen en adviseert hierover de minister van BZK. Zie voor meer informatie over de kennis en kunde die in de proeftuinen wordt opgedaan: www.aardgasvrijewijken.nl.

Startmotor

De Renovatieversneller is een belangrijk onderdeel van de Startmotor in het (Ontwerp) Klimaatakkoord. De Startmotor heeft als doel om 100.000 woningen tussen 2019 en 2023 aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken.

In het Klimaatakkoord is afgesproken om met het Startmotor project de komende 4 jaar 100.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Woningcorporaties kunnen daarbij de aanjager zijn: de startmotor van de verduurzaming van huizen in Nederland. Aedes neemt hiervoor samen met het Rijk, gemeenten en partners uit de bouw- en energiesector initiatief voor een schaalsprong naar een grootschalige verduurzamingsaanpak met duizenden woningen tegelijk. Dit gebeurt via 2 sporen: 1) woningen versneld aansluiten op een warmtenet en 2) via overige opties waarbij bundeling van vraag en aanbod centraal staat (de Renovatieversneller). Door als corporaties collectief met ‘opdrachtenmandjes’ te komen, kunnen warmteaanbieders en bouwbedrijven worden verleid met aantrekkelijk aanbod te komen.

Het Rijk heeft voor de het Startmotor project een half miljard euro vrijgemaakt. Het ministerie van BZK organiseert een uitvoeringsteam in samenwerking met Aedes, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, de Bouwagenda en RVO. Deze groep gaat voor de Renovatieversneller verduurzamingstenders ontwikkelen voor gelijksoortige woningen op basis van verduurzamingsaanpakken en functionele prestatie-eisen. Het is de bedoeling om in de tweede helft van 2019 een eerste proefveiling te houden. Vanaf 2020 kan worden opgeschaald naar energierenovaties van grote series corporatiewoningen. Het uitgangspunt is dat verduurzaming van huurwoningen niet voor rekening komt van (toekomstige) huurders. Zie voor meer informatie de Aedes handout over de Startmotor en de Renovatieversneller.

Duurzame Aanbieder

De Duurzame Aanbieder is een standaard voor aanbieders van energiebesparende maatregelen. Het label is een initiatief van Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL, BespaarLokaal en wordt ondersteund door de VNG, ministerie van BZK én door de lokale energieloketten.

De Duurzame Aanbieder is een gespecialiseerd bouw-, installatie- of onderhoudsbedrijf en kan eigenaar-bewoners adviseren en een one-stop-shop aanbod doen hoe zij hun woning stapsgewijs of in één keer energieneutraal kunnen maken. De Duurzame Aanbieder ontzorgt de particulier volledig en geeft daarbij advies over beschikbare financiële faciliteiten. Een Duurzame Aanbieder hoeft niet alle werkzaamheden zelf uit te kunnen voeren, maar kan ook samenwerken met partners. De Duurzame Aanbieder blijft wel altijd hét aanspreekpunt voor de klant. Het bieden van een energieprestatiegarantie en goede nazorg aan de klant is onderdeel van de dienstverlening. Alleen bedrijven die voldoen deze criteria kunnen het label Duurzame Aanbieder voeren. Het biedt eigenaar-bewoners daarmee een belangrijk keurmerk voor transparant en betrouwbaar aanbod in de markt voor energiebesparingen. Meer over Duurzame Aanbieder.

Ledenvoordeel

Profiteer nu van onze duurzame voordelen

De Duurzame Adviseurs