Gids proportionaliteit

Jos van Alphen

adviseur aanbestedingsrecht
Afbeelding Gids proportionaliteit

De aanbestedingswet is per 1 april 2013 in werking getreden. Op die datum zijn eveneens het Aanbestedingsbesluit en de Uniforme Eigen Verklaring in werking getreden. De Gids Proportionaliteit en het ARW zijn in 2016 herzien.

Het Aanbestedingsbesluit regelt enkele in de Aanbestedingswet genoemde verplichtingen die zich door hun technische en gedetailleerde aard, niet lenen voor het niveau van wet, zoals de Gids Proportionaliteit, het ARW 2016 en de standaard eigen verklaring.

In de Gids Proportionaliteit vind je onder andere richtlijnen inzake:

  • Omvang van de opdracht (clusteren en percelen);
  • Keuze aanbestedingsprocedure;
  • Eisen en criteria;
  • Termijnen;
  • Contractvoorwaarden

Heb je een vraag over aanbestedingen?

Stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 250. Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord.

Bouwend Nederland Advies

Bij de behandeling van de Aanbestedingswet in de Eerste Kamer is een motie ingediend en aangenomen, waarin de regering wordt verzocht decentrale overheden aan te moedigen in hun beleid op te nemen dat zij tenminste 5% langdurig werklozen en/of arbeidsgehandicapten inschakelen bij de uitvoering van werken en diensten, conform het beleid dat het Rijk voert. De maatregel stuurt erop aan dat bij overheidsaanbestedingen social return als voorwaarde wordt opgenomen, tenzij gemotiveerd wordt aangegeven waarom dit niet mogelijk of gewenst is (pas toe of leg uit).

Doelstellingen aanbestedingswet

Met de invoering van de aanbestedingswet willen regering en volksvertegenwoordiging bewerkstelligen dat:

  • de professionaliteit van aanbestedende diensten verbetert;
  • de kosten van aanbesteden en deelname aan aanbestedingen omlaag gaan;
  • midden- en kleinbedrijven en zelfstandigen zonder personeel meer kansen krijgen;
  • maatschappelijke waarde, bijvoorbeeld social return wordt toegevoegd aan opdrachten.

De aanbestedingswet is van toepassing op aanbestedende diensten en sociale sectorbedrijven. Alle overheidsdiensten en andere publiekrechtelijke instellingen, zoals scholen, zijn aan te merken als aanbestedende dienst. Bij sociale sector bedrijven kun je denken aan nutsbedrijven en Prorail. Voor deze sector geldt een regime met minder verplichtingen dan die voor aanbestedende diensten. Consumenten, private ondernemingen en woningbouwcorporaties zijn niet gebonden aan de aanbestedingswet.

Schrijf je in voor onze training

Contracten en aanbesteden