Over de informatieplicht

Wie moet aan de informatieplicht voldoen?

Zonnepanelen op het dak van het Nationaal Militair Museum.

Iedere inrichting die onder de energiebesparingsverplichting valt, moet straks ook aan de informatieplicht voldoen. De energiebesparingsverplichting, zoals die staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer (art. 2.15), geldt sinds 2008 en verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ gas (equivalenten) gebruiken, alle energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Uitgezonderd van de energiebesparingsverplichting – en dus ook de informatieplicht – zijn:

  • Bedrijven die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent)
  • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem
  • Deelnemers aan het Europese Broeikas Emissiehandelssysteem (ETS)
  • Zogenoemde ‘type C-bedrijven’ (vergunningplichtige bedrijven)
  • Deelnemers aan het Convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3)

Wat houdt de informatieplicht in?

Uiterlijk 1 juli 2019 informeert de drijver van een inrichting de overheid welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Het uitgangspunt is de lijst met erkende maatregelen (EML). Daarop kruis je aan welke de van toepassing zijnde erkende maatregelen zijn genomen
  2. Is in plaats van een erkende maatregel een alternatieve maatregel genomen, dan moet die net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel
  3. Bedrijven waarvoor geen erkende maatregelenlijst beschikbaar is, geven alle genomen maatregelen op die een terugverdientijd van 5 jaar of minder kennen.

Inrichtingen die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) zijn niet uitgezonderd van de informatieplicht. Echter, voor hen geldt een latere deadline om te informeren dan 1 juli 2019. Zij informeren gelijk met de deadline van hun audit uiterlijk op 5 december 2019.

Hoe kan aan de informatieplicht worden voldaan?

Het eLoket informatieplicht energiebesparing is 28 februari 2019 opengesteld. Via het eLoket rapporteer je aan RVO.nl de genomen energiebesparende maatregelen. Zorg dat je goed voorbereid bent en maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen.

Hoe gaat het bevoegd gezag met de binnengekomen informatie om?

Het bevoegd gezag (bv een gemeente of omgevingsdienst) zal op basis van de binnengekomen informatie bepalen wie zal worden gecontroleerd. De pijlers zullen zich vooral richten op inrichtingen die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. Bij een controle maakt het bevoegd gezag afspraken hoe het bedrijf alsnog kan voldoen aan de informatieplicht en of de energiebesparingsverlichting. Wil een ondernemer echt niet meewerken, dan kan het bevoegd gezag als stok achter deur een dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat de inrichting moet betalen als deze de overtreding niet binnen de gestelde periode wordt hersteld. Voor de hoogte van de dwangsommen en herstelperioden worden momenteel richtlijnen opgesteld.