Klimaatadaptatie bebouwd gebied

Helen Visser

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Opwarming van de aarde

Nederland is in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Heel Europa ondervindt de negatieve effecten van klimaatverandering. Hoe groot de klimaatveranderingen exact zijn en hoe snel ze plaatsvinden is onzeker. Maar niet anticiperen, leidt tot enorme schade.

Nederland is nog onvoldoende voorbereid op extremer weer. Dat leidt tot zorgen over overlast bij inwoners en bedrijven. Niets doen is geen optie. Er zijn veel technische maatregelen mogelijk, maar deze worden beperkt toegepast. Bij veel overheden staat het onderwerp op de agenda, maar vaak zijn er geen budgetten gereserveerd en wordt klimaatadaptatie (nog) niet structureel meegenomen in opdrachten. Vanaf 2020 moet klimaatbestendigheid standaard onderdeel zijn van overheidsbeleid en uitvoering. Het is een onderwerp waar bouw- en infrabedrijven in alle markten mee te maken krijgen. Maar op dit moment komt Klimaatadaptatie nog beperkt terug in bouwopdrachten.

Bekijk het handvat Klimaatadaptatie in Bebouwd Gebied

Lees meer

Landelijk beleid

In 2050 moet de gebouwde omgeving zo klimaatbestendig en waterrobuust mogelijk zijn. Vanaf 2020 moet klimaatbestendigheid onderdeel zijn van overheidsbeleid en uitvoering. In 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld, deze moet samen met het Uitvoeringsprogramma Nationale Klimaatadaptatiestrategie Klimaatadaptatie voor overheden concreet maken.

Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten tekenden in 2018 het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Hiermee willen zij een impuls geven aan de uitvoering van maatregelen uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Vanaf 2021 is hiervoor maximaal 300 miljoen euro beschikbaar vanuit het Rijk, plus hetzelfde bedrag vanuit decentrale overheden. Het Rijk verkent in 2019 of bestaande regelgeving voldoende ruimte biedt, of dat aanvullende regels nodig zijn. Daarnaast werkt het Rijk aan Factsheets Klimaatadaptatie voor decentrale overheden. Als ondersteuning bij het oppakken van klimaatadaptatie in organisaties en projecten.

Regionaal beleid                                                                                     

Gemeenten moeten uiterlijk in 2019 een stresstest uitvoeren naar de effecten van klimaatverandering. Op basis van de stresstesten brengen gemeenten, waterschappen en provincies in 2020 de opgaven voor klimaatadaptatie in beeld, en bepalen de maatregelen. Dat moet resulteren in regionale uitvoeringsagenda's. Vanaf 2019 stelt het Rijk geld beschikbaar om decentrale overheden te ondersteunen bij de aanpak. Op dit moment loopt er in 10 gemeenten een City Deal Klimaatadaptatie. Binnen CityDeals werken publieke partijen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het Rijk samen. In projecten wordt gewerkt aan nieuwe vormen van governance, financieringsconstructies en innovatieve oplossingen.

Relevante links