Veelgestelde vragen

Afbeelding Veelgestelde vragen

LINKJE TOEVOEGEN NAAR TRAININGEN ed..

Naast de antwoorden die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft op de 70 meest gestelde vragen over het Klimaatakkoord, beschrijft Bouwend Nederland de totstandkoming van het Klimaatakkoord en vertelt wat het akkoord voor leden betekent.

Waarom een Klimaatakkoord?

In 2015 ondertekende Nederland met 194 andere landen het Akkoord van Parijs. Daar heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen dat de aarde in 2050 niet meer dan 2 graden is opgewarmd. Elk land moet eigen, nationale maatregelen nemen om het wereldwijd afgesproken doel te halen. In Nederland doen we dat door met elkaar een klimaatakkoord te sluiten.

Wat zijn de doelstellingen van het Klimaatakkoord?

In 2030: verlaging CO2-uitstoot met 49% ten opzichte van 1990. Concreet betekent dat voor de bouw een reductie van 3,4 megaton CO2.
In 2050: een CO-neutrale gebouwde omgeving.

Wie gaat de transitie betalen?

De kosten moeten we als samenleving, bedrijven en burgers betalen. Hoe de kosten exact verdeeld moeten worden is uiteindelijk aan de politiek. Het uitgangspunt is echter om huizen woonlastenneutraal te verduurzamen. Banken en andere financiële instellingen zoals pensioenfondsen zijn bezig met het ontwikkelen van aantrekkelijke gebouwgebonden financieringsvormen. Corporaties willen de kosten betalen met extra heffingen, gecompenseerd door verlaging van energiekosten.

Hoe was Bouwend Nederland vertegenwoordigd aan de Klimaattafel?

Biense Dijkstra, Algemeen Directeur Bouwgroep Draisma Dijkstra vertegenwoordigde Bouwend Nederland aan Sectortafel Gebouwde omgeving (onder leiding van Diederik Samsom). Aan de vijf deeltafels van de Sectortafel Gebouwde Omgeving zaten:
Paul Schumacher (Financiering en normering), Folkert Linnemans, Innovator Bouwgroep Dijkstra Draisma (Meer duurzame warmte), Harwil de Jonge, Directeur Heijmans Vastgoed (Nieuwbouw), Helen Visser (Startmotor) en Joep Rats (Masterplan Wijkaanpak).

De totstandkoming van het Klimaatakkoord

Wat is de inzet van Bouwend Nederland voor de bouw- en infrasector?

Bouwend Nederland wil de juiste voorwaarden scheppen voor onze sector en andere stakeholder zoals decentrale overheden om deze enorme verduurzamingsopgave op tijd te realiseren. Hiervoor zetten we in op drie speerpunten: namelijk innoveren, isoleren en faseren.
1. Bij innoveren willen we een omvangrijk kennis- en innovatieprogramma starten. Daarvoor is onlangs ook het Bouw en Techniek Innovatiecentrum opgericht.
2. Bij isoleren moet een goed evenwicht zijn tussen isoleren, energie besparen en duurzame energie opwekken.
3. Bij faseren gaat het erom dat het akkoord een realistische en concrete uitvoeringsagenda krijgt. Het moet daarbij gaan om schaalvergroting en een wijkgerichte aanpak.

Wat kunnen bouwbedrijven tot 2030 realiseren onder optimale omstandigheden?

- Kostenbesparing van 10-15% (EUR 20-30 miljard)
- 4,0 megaton CO2-reductie in 2030
- Stevige basis voor een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050
- Onderbouwing realisatie 4,0 megaton CO2-reductie
- Woonlastenneutraal renoveren van alle woningen (koop en huur) levert 80 PJ energiebesparing op (EIB: Klimaatbeleid en de gebouwde omgeving 1 en 2, 2018).
- Een reductie van 1PJ bespaart 0,056 Mton CO2 (studie ‘Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad’ (PBL, 2014): 80 PJ energiebesparing levert 4,48 Mton CO2 op.

Voorwaarden aanbod bouwsector: om dit aanbod te realiseren is het essentieel dat de ambities worden vertaald naar een concrete en realistische uitvoeringsagenda.

Bij wie heeft Bouwend Nederland advies ingewonnen?

Input van leden met drie ledenbijeenkomsten en vele contactmomenten. Alle relevante stakeholders zijn geraadpleegd. Daarnaast lieten we twee onderzoeken uitvoeren door het EIB: 'Van ambities naar resultaten' en 'Mogelijkheden voor het verkleinen van de ‘Efficiency gap'.

Wat betekent het Klimaatakkoord voor mij?

Wat merk ik er op (midden)lange termijn van?

In 2018 brachten corporaties via de “Aedes-routekaart 2050” in kaart hoe zij denken te realiseren dat hun bezit in 2050 CO2-neutraal is. De renovatie van huurwoningen tot nul-op-de-meter-woningen (NOM) vraagt om een andere relatie tussen bouwer en woningcorporatie dan gebruikelijk is. Vanuit de behoeftes in de praktijk hebben juristen van leden van Aedes en Bouwend Nederland samen met Stroomversnelling een aangepaste Afnameovereenkomst ontwikkeld.

De energietransitie biedt veel extra werk voor onze sector. Daarnaast biedt het veel ruimte om verder te innoveren. Er komt veel geld beschikbaar via het onlangs opgerichte Bouw en Techniek Innovatiecentrum. Het onderwerp staat nu echt op de agenda, de plannen worden steeds concreter.

Hoe kan ik me hierop voorbereiden? 

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming. Bouwend Nederland zal met haar trainingsaanbod hierop blijven inspelen. Momenteel zijn de volgende trainingen aan te bevelen: Blijven Bouwen met BENG en MPG en Jouw onderscheidend voordeel in de markt. 

Word Duurzame Aanbieder en kom in beeld bij woningeigenaren.
Hoe verduurzaam ik mijn woning? Consumenten krijgen steeds meer vragen over dit onderwerp. Zij zoek een aanbieders die hen met één aanspreekpunt hiermee helpt.

Sorteer voor op deze vraag en word onderdeel van een selecte groep bedrijven die dit kan verzorgen. We helpen je graag met kosteloze handreikingen en trainingen om Duurzame Aanbieder te worden. Een aantal bedrijven vertelt je met een kort filmpje graag waarom zij zich hebben aangesloten. Deze website is een initiatief van Bouwend Nederland, Techniek Nederland en OnderhoudNL.