Hulpmiddelen bij bouwkostenstijgingen

Afbeelding Hulpmiddelen bij bouwkostenstijgingen

Handelingskader Infrawerken decentrale overheden

Het Handelingskader Infrawerken decentrale overheden voorziet in een gespreksagenda op projectniveau voor infrastructurele werken van decentrale overheden. Het is belangrijk om het al bestaande instrumentarium voor het opvangen van de prijsstijgingen opnieuw onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Aan de hand daarvan kan dan op specifiek opdracht- of contractniveau constructief het gesprek gestart worden.

Download hier het Handelingskader Infrastructurele projecten decentrale overheden

Handvatten om samen afspraken te maken over prijsstijgingen

Hoe ga je om met de gevolgen van de coronapandemie en de Russische invasie in Oekraïne? Naast veel persoonlijk leed, zorgt het ook voor aanzienlijke prijsstijgingen, langere levertijden van bouwmaterialen en explosief gestegen brandstof- en energieprijzen. Hierdoor staan de toch al lage winstmarges in de bouwsector verder onder druk. We hebben daarom een flyer gemaakt met elf handvatten om jou te helpen.

Download hier de flyer: handvatten om samen afspraken te maken over prijsstijgingen 

Aanwijzing: evenwichtig contracteren in de bouw – prijsstijgingen en levertijden

Deze aanwijzing richt zich tot de hele bouwketen van opdrachtgever, hoofdaannemer, onderaannemer en leveranciers en is bedoeld als leidraad voor het maken van evenwichtige en rechtvaardige afspraken. Afspraken die de gehele bouwketen in staat stelt op een verantwoorde manier te blijven werken aan de voorliggende bouwopgaves.

Download hier Aanwijzing: evenwichtig contracteren in de bouw – prijsstijgingen en levertijden (v31052022)

Aanwijzing: het doorberekenen van bouwkostenstijgingen

In de afgelopen 1,5 jaar zijn de bouwkosten onder invloed van een aanhoudend grote vraag en schaarste schrikbarend gestegen. Met de recente gebeurtenissen in Oekraïne, de oplopende spanningen en de sancties tegen Rusland, lijkt er voorlopig geen zicht op verbetering. Hoe opdrachtnemers en opdrachtgevers in de bouw met deze omstandigheden omgaan blijft daardoor onverminderd actueel. Bouwend Nederland heeft om die reden de bestaande ‘Aanwijzing’ over de wettelijke en contractuele regelingen over het doorberekenen van prijsstijgingen geactualiseerd. De nieuwe versie gaat uitgebreider in op indexerings- en risicoregelingen en het aanzienlijkheidsvereiste van paragraaf 47 UAV.

Download hier de Aanwijzing: het doorberekenen van bouwkostenstijgingen

Contractclausule bij aangaan van nieuwe afspraken

De oorlog in Oekraïne kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen, bouwmaterialen en materieel. Om die reden heeft Bouwend Nederland een contractclausule gemaakt, waarmee bij het aangaan van een aannemingsovereenkomst afspraken worden gemaakt over de mogelijke consequenties voor het werk. Bouwend Nederland voert momenteel gesprekken met de publieke opdrachtgevers in onze sector om tot collectieve afspraken te komen binnen de lopende en nieuwe contracten.

Download de clausule bij het aangaan van de nieuwe afspraken

Prijsstijgingen: hoe te handelen bij overeenkomsten met particulieren

Bij overeenkomsten met een particulier (consument) moet je rekening houden met het consumentenrecht. Een consument wordt beschermd tegen door een professionele wederpartij (bijv. een aannemer) gehanteerde onredelijke voorwaarden. Let op: in een aannemingsovereenkomst met een particuliere opdrachtgever zult u de mogelijkheid moeten opnemen tot ontbinding van de overeenkomst als de verhoging van de aanneemsom binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.  

Hoe moet je als bouwer omgaan met het doorberekenen van loon- en prijsstijgingen bij de (koop-/)aannemingsovereenkomsten als er een waarborgpartij en consument in beeld is? Ongeveer 90% van alle woningbouwprojecten wordt gebouwd onder toepassing van het keurmerk van de Stichting Garantiewoning. Door eisen te stellen aan de (koop-/)aannemingsovereenkomsten, de geschillenregeling en de te verstrekken garanties en waarborgen, bevordert dit keurmerk de kwaliteit en het vertrouwen tussen consument en ondernemer (aanbieder, bijv. een bouwonderneming). De garantie- en waarborgregelingen in de woningbouw met het keurmerk van de Stichting Garantiewoning, worden aangeboden door Woningborg N.V., de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en de Stichting BouwGarant. De meeste bouwondernemingen zijn wel bij één van deze waarborgende instellingen aangesloten.

Download hier de aanwijzing over het doorberekenen van loon- en prijsstijgingen bij overeenkomsten van Woningborg, SWK en BouwGarant.

Conceptbrief om aan je opdrachtgever te sturen

Bouwend Nederland stelde een conceptbrief op die je kunt gebruiken om naar je eigen opdrachtgever te sturen en om hiermee het gesprek aan te gaan over prijsstijgingen en leveringsproblemen. Je bent als aannemer verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor prijsstijgingen en uitloop in bouwtijd. In dat geval kan de opdrachtgever ervoor kiezen versnellingsmaatregelen te treffen, het werk te beperken of te vereenvoudigen of dat (gedeeltelijk) te staken. Deze waarschuwing moet gericht zijn aan de opdrachtgever. Het is onvoldoende alleen de directie van het werk daarover te informeren.

Download hier de conceptbrief die je aan je opdrachtgever kunt sturen

Materiaalkostenstijgingen: update 2021 en verwachting 2022

Jan Kets, lid van het algemeen bestuur van Bouwend Nederland, heeft ten tijde van de eerdere prijsstijgingen en leveringsproblematiek de stijging van materiaalkosten in een onderzoek in beeld gebracht. Inmiddels heeft hij dit onderzoek bijgewerkt op basis van de actuele situatie. Het onderzoek geeft inzicht in de oorzaken van de prijsstijgingen, de prijsontwikkeling van verschillende materialen en de verwachtingen voor 2022. Je kunt dit onderzoek gebruiken als je het gesprek wilt aangaan met je opdrachtgever. Het laat zien waarmee ondernemers in de bouw en infra te kampen hebben.

Download hier het onderzoek Materiaalkostenstijgingen: update 2021 en verwachting 2022