Veelgestelde vragen over stage

In de schoolbanken

Geldt de Stageregeling voor de bouw voor alle stagiairs in de bouw?

Nee, de Stageregeling voor de bouw geldt voor studerenden die binnen het kader van een stageregeling een periode van praktisch werken doorbrengen in de bouwnijverheid (ontwerp, toezicht, uitvoering, beheer & onderhoud) aan van de volgende onderwijsinstellingen: Technische Universiteit; Technische Hogescholen, Regionale Opleidingscentra (BOL2 t/m BOL 4) en buitenlandse studenten die in Nederland een stage volgen (klik hier voor de Stageregeling voor de Bouw & Infra).

De Stageregeling voor de Bouw geldt niet voor de Bouwplaats- en Infra-assistent. Voor deze BOL1 en BBL1 opleiding bestaat een aparte regeling, Regeling Assistent bouwen, wonen en onderhoud (klik hier om de regeling te downloaden).

Telt een stage-overeenkomst mee in de keten van arbeidsovereenkomsten?

Een stage-overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Bij een stage staat het leerelement voorop en wordt er geen productieve arbeid verricht. Daarom telt de stage-overeenkomst niet mee in de keten van arbeidsovereenkomsten.

Zijn we verplicht om een stagevergoeding te geven?

Ja dat ben je verplicht. In artikel 67 cao Bouw & Infra is opgenomen dat de werkgever gehouden is om de stageregelingen voor de Bouw & Infra te volgen. De geadviseerde stagevergoeding voor HBO-/WO-stagiairs bedraag € 550,- en voor MBO-stagiaires € 400,- per maand.

In de stageregeling worden adviesbedragen genoemd voor de stagevergoeding. Hoeveel vrijheid is er om daar van af te wijken? Is er ook een bovengrens?

In de cao staat dat de werkgevers zich aan de stageregelingen in de bouw moet houden. De stagevergoedingen die daarin vermeld staan, zijn de minimumbedragen die een stagiair zou moeten krijgen. Er is geen bovengrens voor stagevergoedingen. Je mag dus wel een hogere stagevergoeding afspreken.

Maar als een stagiair voor elk uur dat hij stage loopt loon ontvangt, zal de Belastingdienst in veel gevallen het standpunt innemen dat er sprake is van een "echte" dienstbetrekking. Ook een te hoge vergoeding kan de werkgever in de problemen brengen. De Belastingdienst kan in zo'n geval van mening zijn dat de stagiair loon ontvangt en dat er dus sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat het stagebedrijf minimumloon moet betalen of geconfronteerd wordt met een naheffing voor de loonheffingen.

Arbeidsjuridisch is er overigens alleen sprake van een stage als het leerelement voorop staat. De stagiair voert een opdracht uit voor school en draait eigenlijk geen productie. Bij een ‘meewerk’-stage loop je het risico dat er, naast fiscaal, ook arbeidsjuridisch een dienstverband kan ontstaan.

Moeten wij stagiairs een reiskostenvergoeding geven?

In het geval dat de stagiair met instemming van de stagebieder regelmatig naar de plaats van de stage op en neer reist, kunnen de daarvoor gemaakte reiskosten volgens de bij de stagebieder geldende regeling worden vergoed. Deze vergoeding door de stagebieder geldt niet wanneer een andere regeling daar in voorziet. Studenten die niet over een OV jaarkaart beschikken zullen een reiskostenvergoeding krijgen conform gebruik in de sector.

Moeten wij loonheffingen en premies voor de Bedrijfstak Eigen Regelingen betalen over de stagevergoeding?

De stagebieder dient over de vergoedingen een loonheffing toe te passen. Omdat de stagiair zelf in het algemeen beneden de heffingsvrije voet blijft kan de daardoor onverschuldigd betaalde loonheffing via een belastingaangifte worden teruggevorderd.

Premieheffing SV: Over het deel van de stagevergoeding welke als premieplichtig loon Sociale Verzekeringen wordt aangemerkt is premie Zorgverzekeringswet verschuldigd. Er is geen WW- en WIA-premie verschuldigd.

Stagiairs nemen niet deel aan bedrijfstakeigen regelingen (uitgezonderd de COV). Inhoudingen daarop zijn dan ook niet van toepassing. De stagiair ontvangt geen vakantietoeslag en bouwt ook geen vakantietoeslag en verlofdagen op. De stagebieder moet de stagiair apart bij APG aanmelden voor de Collectieve Ongevallenverzekering.

Wie is er aansprakelijk als de stagiair een ongeluk krijgt?

De stagebieder is, net als elke andere werkgever, aansprakelijk te stellen voor bedrijfsongevallen, hiervoor is de stagebieder veelal verzekerd (al dan niet via de Collectieve Ongevallenverzekering).

Bedrijven kunnen stagiairs, die niet beschikken over een certificaat Basisveiligheid (VCA), weigeren op bouw- en infrawerken met een verhoogd risico. Voor stagiairs gelden identieke eisen als voor overige werknemers, Arbowet, art.1, lid 2.

Stagiairs dienen zelf na te gaan of er voor hem of haar door stagebieder en/of onderwijsinstelling een ongevallenverzekering is afgesloten. Aanbevolen wordt dat de stagiair als particulier zelf een WA-verzekering afsluit; opname in een gezinspolis is doorgaans niet meer afdoende als de stagiair 18 jaar of ouder is.

De stagebieder kan er voor kiezen om de stagiair via APG, bij de Collectieve Ongevallen Verzekering aan te melden. 

Wie is er aansprakelijk als de stagiair schade veroorzaakt?

De stagebieder is, in principe, aansprakelijk als de stagiair tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden schade veroorzaakt, bijv. aan het bezit van derden. Het is dus belangrijk dat de stagiair in de Aansprakelijkheidsverzekering van de stagebieder wordt opgenomen of dat er voor de stagiair een aparte aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten.