PAS | Programma Aanpak Stikstof

Stadskantoor Hengelo

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak heeft grote negatieve gevolgen voor de bouw- en infrasector. De vergunningverlening voor projecten is grotendeels stil komen te liggen. Tot nu toe komt het kabinet met tijdelijke oplossingen die ook niet onze hele sector helpen.

Wat vindt Bouwend Nederland?

Het kabinet schuift de beslissingen die nodig en onvermijdelijk zijn om het stikstofprobleem op te lossen voor zich uit. Er moet aan twee sporen tegelijk worden gewerkt; voor de korte en lange termijn.

Korte termijn
Juridisch en ecologisch is het mogelijk en houdbaar om een drempelwaarde in te stellen voor tijdelijke uitstoot. Dat betekent dat bij projecten alleen nog naar de gebruiksfase en niet meer naar de realisatiefase hoeft te worden gekeken. Hierdoor kunnen meer projecten doorgaan. Een dergelijke drempel voor tijdelijke stikstofuitstoot kan op korte termijn worden ingesteld. Daarnaast moet het stikstofregistratiesysteem vereenvoudigd worden, en opengesteld voor meer bouw- en infraprojecten. Bouwend Nederland pleit voor een regeling vanuit de overheid waarmee ondernemers bestaand materieel en het wagenpark versneld te kunnen afschrijven om zodoende een versnelling te kunnen realiseren bij het verlagen van onze stikstofuitstoot.

Lange termijn
Om de problemen structureel op te lossen zijn twee zaken noodzakelijk:

  • Bronbeleid, zodat de uitstoot van stikstof de komende jaren gestaag daalt;
  • Extra budget naar natuurherstel en -behoud.
    Als het kabinet hiertoe beslist kan ook voor de gebruiksfase van vastgoed en infrastructuur een drempelwaarde worden ingesteld. Hiermee zullen vrijwel alle projecten weer vergund kunnen worden.

Wat doet Bouwend Nederland?

Bouwend Nederland vraagt op diverse manieren aandacht voor de problemen die ontstaan bij bedrijven als gevolg van de uitspraak van de RvS.

  1. Bouwend Nederland spreekt regelmatig met de betrokken ministers, Kamerleden en (top)ambtenaren. We lobbyen voor structurele oplossingen voor de lange termijn en werkbare oplossingen voor de korte termijn;
  2. Bouwend Nederland is actief in de taskforce stikstof van VNO-NCW; en in het kernteam daarvan. Dit kernteam spreekt geregeld met de directie stikstof van het ministerie van LNV over oplossingen;
  3. Bouwend Nederland spreekt met bestuurders van gemeenten en provincies, bijvoorbeeld over de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak;
  4. Bouwend Nederland werkt samen met Cumela en BMWT aan De Groene Koers; de verduurzaming van bouwmaterieel en -proces om zo emissiereductie te realiseren.
  5. Bouwend Nederland vertelt dit standpunt in de media.
  6. Bouwend Nederland bemiddelt op lokaal en regionaal niveau om concrete knelpunten van leden bespreekbaar te maken. 

Lees alles over de inspanningen van Bouwend Nederland op het gebied van stikstof in de media.

Stikstofproblematiek