Stappenplan organiseren verkiezingen OR/PVT

donderdag 8 augustus 2019

Weken vóór de verkiezingen (in week nul)

Week 20
De werkgever stelt tijd, plaats en uren van de verkiezingen vast (als die er is: in overleg met de oude OR of PVT). De datum van de verkiezingen ligt minimaal twee weken voor de datum van aftreden van de bestaande OR of PVT. Deze informatie wordt bekend gemaakt aan alle werknemers en vakbonden. De verkiezingscommissie wordt geïnstalleerd.

Week 19
Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen datum, plaats en uren van de verkiezingen.

Week 18
De verkiezingscommissie beslist over de eventueel ingediende bezwaren. De verkiezingscommissie stelt daarnaast een lijst op van verkiesbare en kiesgerechtigde werknemers per kiesgroep. In het reglement is geregeld wie verkiesbaar en kiesgerechtigd zijn. De verkiezingscommissie stelt ook een tijdschema op voor de verkiezingen. De lijst en het tijdschema worden aan de werknemers en de vakbonden bekend gemaakt.

Week 17
Iedere werknemer en de vakbonden kunnen bezwaar maken tegen de lijst en/of het tijdschema.

Week 16
De verkiezingscommissie beslist binnen een week over eventueel gemaakte bezwaren. De vakbonden worden in de gelegenheid gesteld kandidaten in te dienen. Zij hebben daarvoor vijf weken de tijd.

Week 11
Na indiening van de lijst door de vakbond(en) stelt de verkiezingscommissie onmiddellijk vast hoeveel handtekeningen per kiesgroep nodig zijn voor de kandidaatstelling van ongeorganiseerde werknemers. De verkiezingscommissie maakt dit bekend aan de werknemers en de vakbonden.

Week 10
Iedere werknemer en/of de vakbonden kunnen bezwaar maken tegen het aantal handtekeningen dat nodig is voor het indienen van ongeorganiseerde kandidaten.

Week 9
De verkiezingscommissie neemt binnen een week een beslissing over eventuele bezwaren. De ongeorganiseerden worden in de gelegenheid gesteld kandidaten te stellen. Zij hebben daarvoor drie weken de tijd.

Week 6
De verkiezingscommissie onderzoekt of de kandidatenlijsten voldoen aan de wet en het reglement. Zo niet, dan wordt de indiener daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Week 5
Degenen die een kandidatenlijst hebben ingediend, kunnen tot vijf weken voor de verkiezing zo nodig hun kandidatenlijst bijstellen.

Week 4
De verkiezingscommissie maakt de voorlopige kandidatenlijsten bekend bij de werknemers en de vakbonden. Iedere werknemer en/of de vakbonden kunnen bezwaar maken tegen de kandidatenlijsten. Zij moeten dat binnen een week melden aan de verkiezingscommissie.

Week 3
De verkiezingscommissie neemt binnen een week een beslissing over eventuele bezwaren en geeft eventueel de gelegenheid om aan de bezwaren tegemoet te komen.

Week 2
De definitieve kandidatenlijst wordt bekend gemaakt.

Week 0
De verkiezingen worden gehouden.

Stappenplan de verkiezingen

Week 1
De verkiezingscommissie stelt vast of de stemmen geldig zijn en maakt de uitslag bekend aan de werknemers, de werkgever en de vakbonden.

Week 2
Werknemers en vakbonden kunnen bezwaar maken tegen de verkiezingsuitslag. De verkiezingscommissie beslist over de bezwaren en maakt de uitslag onmiddellijk bekend.

Week 4
De stembiljetten worden vernietigd. De verkiezingscommissie zorgt dat de namen van de leden van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging blijvend worden vermeld op een voor de werknemers toegankelijke plaats of op verschillende toegankelijke plaatsen.

NB. Waar OR (Ondernemingsraad) staat kan je ook PVT (Personeelsvertegenwoordiging) lezen.

Bron: FNV Bouw.