Afdeling Stedendriehoek / Salland

Welkom

Bouwend Nederland Afdeling Stedendriehoek/Salland behartigt de belangen van bouwbedrijven en infrabedrijven in deze regio's en biedt hen individuele en collectieve ledenservice. Ook houden we ons bezig met het bevorderen van uitwisseling van vakkennis, praktijkervaring en praktische ondernemingszaken.

Interessante publicaties

  Werkplan 2018/2019

  18 juni 2019

  De afdeling stelt zich ten doel om, met inachtneming van de statuten en binnen de beleidskaders, binnen haar werkgebied de lokale- en/of streekgebonden belangen te behartigen van de onder de afdeling ressorterende leden van Bouwend Nederland, bij te dragen aan het tot stand komen en vertolken van het verenigingsbeleid, om een eigen beleid te ontwikkelen en uit te voeren, collectief de belangen van de leden te behartigen bij gemeentelijke overheden, on-derwijsinstanties, en andere relevante lokale beleidsinstanties alsmede al hetgeen daarmee ver-band houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

  De afdelingsvergadering is onder meer belast met het vaststellen van een activiteitenplan en de werkwijze van de afdelingsvergadering. In dat kader heeft het bestuur onderstaand werkplan opgesteld dat is onderverdeeld in een aantal aandachtsgebieden met activiteiten/verbeter- pun-ten en met aan het eind een aantal speerpunten waaraan speciaal aandacht zal worden gegeven. Ook is het sponsorbeleid meegenomen.

  Download


  Huishoudelijk reglement

  17 juni 2019

  Huishoudelijk Reglement  van Bouwend Nederland, Afdeling Stedendriehoek/Salland

  Download


  Akte van oprichting - Afdeling Stedendriehoek/Salland

  18 september 2015

  Een afschrift van de akte van oprichting van de afdeling Stedendriehoek/Salland.

  Download