Afdeling Zaanstreek-Waterland

Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling naar keuze binnen hun regio. De afdeling behartigt de belangen van de leden op lokaal niveau en is onder meer gesprekspartner voor de gemeentelijke instanties en lokale opleidingsinstituten. Verder ontmoet u bij de afdeling uw collega's, kunt u praktijkervaring uitwisselen en meedoen aan (bij)scholingsactiviteiten. 

De afdeling Zaanstreek-Waterland is voortgekomen uit de voormalige afdelingen Zaanland en Waterland. Herkenbaarheid en communicatie waren de belangrijkste redenen om te fuseren. De nieuwe afdeling Zaanstreek-Waterland behartigt sinds 1 januari 2014 de belangen van een 70-tal lidbedrijven in uiteenlopende bouwsectoren. Deze zijn gevestigd in de regio rond Monnickendam, Volendam, Purmerend en Zaandam en variëren in grootte van minder dan 5 tot meer dan 100 medewerkers.

Kernactiviteiten van de afdeling Zaanstreek-Waterland

 • Regionale belangenbehartiging
 • Eigen opleidingen (via Bouwmensen Zaanstreek-Waterland)
 • Collegiaal in- en uitlenen van personeel
 • (Bij)scholingsactiviteiten voor directieleden en hun personeel
 • Bijeenkomsten over verschillende actuele thema’s
 • Sociaal en juridisch spreekuur
 • Regionale PR-activiteiten
 • Overleg van meewerkende partners
 • Collegiale contacten in informele sfeer
 • Excursies


Voor de uitvoering van het beleid maakt het afdelingsbestuur gebruik van een aantal eigen commissies, afgevaardigden in externe organisaties/overlegorganen en uiteraard de overlegstructuur binnen de landelijke organisatie van Bouwend Nederland.

Commissies

Elk najaar brengen de commissies verslag uit aan het bestuur over de ondernomen activiteiten in dat jaar en de plannen voor het volgende jaar. Op grond daarvan beslist het bestuur over het commissiebudget voor het komende jaar.

De commissie Onderwijs - met Ton van der Laan als afgevaardigde - bevordert de instroom van nieuwe medewerkers op alle niveaus in de bouw. De commissie heeft tot taak hieraan gestalte te geven door samenwerking met het Bouwmensen Zaanstreek-Waterland en regionale instellingen voor algemeen beroepsonderwijs.

De commissie Ontwikkeling & Ontspanning (O&O), gevormd door Puck de Nijs en Vinus van der Veekens - met ondersteuning van Toni Schuitemaker

 • organiseert bijeenkomsten om het contact tussen de leden onderling te bevorderen
 • besteedt aandacht aan Public Relations: het creëren van bekendheid en een positief imago van de organisatie en de lidbedrijven bij externe relaties
 • ontwikkelt activiteiten die het ledenbestand - en hierdoor het draagvlak - van de afdeling vergroten

De commissie Dag van de Bouw (met Roel Scholtens) organiseert deze jaarlijks terugkerende landelijke gebeurtenis en zorgt dat dit evenement de nodige publiciteit krijgt. 

De commissie Themabijeenkomsten (Roel Scholtens en René Winkelaar) houdt zich bezig met voorlichting: de leden worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in hun vakgebied door het organiseren van themabijeenkomsten en cursussen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere afdelingen van Bouwend Nederland en organisaties als de Zaanse BNA-architecten.

De commissie Meewerkende Partners (de dames die meewerken in het bedrijf van hun partner) komt 3 á 4 keer per jaar bijeen en bespreekt onder leiding van Erik Tierolf van het regiokantoor verschillende onderwerpen. De veelal actuele onderwerpen worden zowel door de deelnemers als door het regiokantoor gekozen. Vaak wordt een deskundige spreker uitgenodigd voor de bijeenkomst.

Afvaardigingen

Door de afdeling zijn leden afgevaardigd naar een aantal externe organisaties.