Innovatie

Kathelijne Koster

Coordinator Meerjarenprogramma's
Afbeelding Innovatie

Maatschappelijke opgaven als klimaat, energie, aardbevingen en circulariteit vragen om innovatieve oplossingen vanuit de bouw- en infrasector. Bouwend Nederland zet zich voor haar leden in om ruimte te creëren voor slimmere innovatie producten en manieren van werken. De praktijk leert dat innovatie niet vanzelf gaat en dat de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de sector stagneert. Vandaar dat Bouwend Nederland met het meerjarenprogramma Innovatie haar leden faciliteert en stimuleert om met innovatie de arbeidsproductiviteit en de maatschappelijk toegevoegde waarde van de sector te verbeteren.  Daarnaast is Bouwend Nederland mede-initiator van de Bouwagenda, de motor voor maatschappelijke innovatievragen en sectorbrede innovatie.

Bouwagenda
Voor een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven – energietransitie, circulariteit, aardbevingen Groningen, klimaatadaptatie, urbanisatie, mobiliteit – wordt een belangrijke bijdrage van de bouw verwacht. Om te zorgen dat de sector haar maatschappelijk toegevoegde waarde kan leveren is het zaak om:

  • Politiek/bestuurlijke innovatieambitie te bepalen en deze te vertalen naar concrete doelstellingen en (functionele) eisen voor de bouwsector
  • Goede (markt)condities te creëren en wegnemen belemmerende regelgeving t.b.v. gewenste innovaties

In het verlengde hiervan worden leden jaarlijks via de Bouwagenda Special geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de Bouwagenda. En daarnaast worden de opgaven waar in de Bouwagenda aan wordt gewerkt voor leden concreet en relevant gemaakt. 

Bouwagenda en BTIC
Voor het bereiken van de doelstellingen van de Bouwagenda is innovatie een voorwaarde. De grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en uitputting van onze grondstoffen vragen nieuwe en soms disruptieve oplossingen. Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de Bouw- en Technieksector gaan hun krachten bundelen om te komen tot langjarige kennisprogramma’s.

Om de kennisprogramma’s tot stand te brengen en uit te voeren gaan partijen samenwerken in het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Het BTIC gaat binnen de systematiek van het topsectorenbeleid en in samenwerking met Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) lange termijn Publiek Private Samenwerkingsprogramma’s opzetten, waarin overheden, marktpartijen en kennisinstellingen in hechte samenwerking innovaties ontwikkelen en toepassen.