Hoe gaan we die bereiken?

Kwaliteit- en schaalsprong

De Bouwagenda wijst de weg om Nederland bewoonbaar, bereikbaar, berijdbaar en aangenaam te houden. Om dit te realiseren is een ‘kwaliteitsprong’ en ‘schaalsprong’ in de bouwopgaven nodig.
De kwaliteitsprong moet leiden tot een hoger maatschappelijk rendement op investeringen: duurzamer, circulair, toekomstbestendiger en met een hogere klanttevredenheid. De schaalsprong moet leiden tot het grootschalig toepassen van nieuwe concepten en technieken. Van pilots via (inter-)nationaal prototyping naar (investerings)programma’s waardoor schaalgrootte-effecten behaald worden, er de noodzakelijke versnelling komt en de kosten per product drastisch omlaag gaan.

Slimmer werken

De transitie begint met een nieuwe, slimme manier van werken. Door samen met overheid, markt en kennisinstellingen plannen te maken en uit te voeren. Door morgen te beginnen en al werkende weg de beste antwoorden te vinden. Het draait hierbij om het ontwikkelen en toepassen van nieuwe methoden, materialen en technieken. Vervolgens moet de mogelijkheid geboden worden om die oplossingen commercieel toe te passen. Er zijn contractvormen in opkomst, die aan de hierboven geformuleerde eisen lijken te voldoen, zoals:

 • het ‘Innovation Partnership’,
 • de ‘Pre-commercial procurement’ en
 • de ‘Projectalliantie’.

Sterk opdrachtgeverschap

Een andere belangrijke conditie is het versterken van het opdrachtgeverschap, door via een programma-aanpak te werken. Hieruit kunnen nieuwe, kleinschalig initiatieven worden ontwikkeld en vervolgens worden uitgerold. Kennis blijft behouden en kan worden uitgebouwd.
Een andere conditie is dat de bedrijven in de bouwsector investeren in het ontwikkelen en versterken van kennis en competenties.

De Taskforce is overigens niet van plan het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Het inventariseren, versnellen en waar nuttig combineren van bestaande programma’s, convenanten en innovatietrajecten is de kern van haar werk. Vanzelfsprekend met respect voor de initiatiefnemers.

Gefaseerd actieprogramma

Om op daadkrachtige en realistische wijze aan deze doelstellingen te werken, vindt de realisatie in fasen plaats. Vanuit de lange termijn visie wordt gestuurd op korte termijn resultaten. Het eerste Actieprogramma van de Bouwagenda loopt van 2017 tot en met 2021. In die periode worden in ieder geval de volgende zaken gerealiseerd:

 1. Opschaling verduurzaming woningvoorraad corporaties tot 100.000 per jaar met medeneming van een toekomstgerichte functie-flexibiliteit.
 2. Plan van aanpak om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond te krijgen, inclusief benodigde financiering.
 3. Er zijn een miljoen nieuwe energie-neutrale woningen geprogrammeerd door middel van verstandige verstedelijking.
 4. Onze ‘nationale infrastructuur assets’ (bruggen, sluizen, dijken, riolering, energienetwerken) zijn gecategoriseerd, zodat de opgave voor vervanging en functie- en klimaatadaptatie meerjarig te plannen en te budgetteren is.
 5. Het ‘Living Lab’ voor het aardbevingsbestendig renoveren, verduurzamen en bouwen functioneert.
 6. De diverse kennisinstellingen werken complementair samen.
 7. Er een human capital-agenda in uitvoering is die de bouw neerzet als ‘zeer aantrekkelijke werkgever’.
 8. De relevante institutionele belemmeringen zijn aangepakt.
 9. De reeds bestaande financierings- en investeringsmogelijkheden, zoals de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) en Invest-NL, zijn samengebracht en ontsloten.
 10. Met deze punten wordt bouwbreed aan de slag gegaan en wordt er jaarlijks minimaal één ‘icoonproject’ benoemd, dat de nieuwe werkwijze zichtbaar maakt.